Ptil har gitt BP pålegg etter tilsyn med materialhåndtering kran og løft og senfase på Ula-innretninger. Flere av disse funnene har også tidligere vært påpekt i forbindelse med tilsyn, gransking og søknad om samtykke til drift for Ula-innretningene til 2028 (levetidsforlengelse).

Ptil førte i februar tilsyn med BPs Ula-innretninger. Tilsynet identifiserte alvorlige brudd på regelverket, skriver Ptil.

For alle sine aldrende innretninger på Ula og Valhall feltene, pålegges BP å:

– systematisk gjennomgå og kartlegge alle områder og systemer ved materialhåndtering, samt vurdere ivaretakelse av krav til forsvarlig materialhåndtering.

– presentere en forpliktende og tidfestet plan for korrigerende tiltak, som synliggjør prioritering av tiltakene, med beskrivelse av eventuelle kompenserende tiltak som iverksettes inntil avvik er korrigert.

– gjennomgå og vurdere systemer for styring av vedlikehold av offshorekraner.

– sikre at vedlikeholdsprogram- og gjennomføring er tilpasset innretningenes- og utstyrets alder og tilstand.

– iverksette tiltak knyttet til oppfølging av tekniske feil og mangler som fremgår av vedlikeholdshistorikk og i notifikasjoner fra sakkyndig virksomhet etter årlige kontroller av løfteutstyr.

– iverksette tiltak knyttet til definering og samordning av ansvars- og myndighetsområder knyttet til vedlikehold av kraner.

– iverksette tiltak for å redusere faren for antennelse av en gassky på avveie knyttet til tennkilder i motorrom for dieseldrevne offshorekraner. Jamfør rapportens kapitler 5.1.2. og 5.1.3.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 01.12.2016. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.