På bakgrunn av en rekke alvorlige hendelser på norsk sokkel det siste året har forbundsstyret i Industri Energi vedtatt et bekymringsnotat om sikkerheten på sokkelen.

En rekke alvorlige hendelser har skjedd på norsk sokkel det siste året. Senest dødsulykken på «COSL Innovator» og lekteren «Eide Barge 33» som drev på kollisjonskurs mot Valhall.

– Når vi samtidig ser kostnadskutt på alle områder i petroleumsnæringen, stiller forbundsstyret i Industri Energi spørsmål ved status for sikkerheten på sokkelen, skriver de i en pressemelding.

Industri Energi er kritisk til dagens praksis av SUT-ordningen

Ordningen med samsvarsuttalelse for rigger (SUT) ble satt i verk som en frivillig ordning 1. august 2000 og gjort obligatorisk fra 1. januar 2004. Ordningen er altså over 15 år gammel. Industri Energi mener det nå er nødvendig å se nærmere på om ordningen er i henhold til intensjonen, har rammene for ordningens målgruppe endret seg uhensiktsmessig mye, er regelverket som ligger til grunn for ordningen foreldet med mer.

Industri Energi krever at petroleumsnæringen og myndighetene tar avstand fra forslag og utredninger som innebærer forringelse av HMS-regelverket

Siste tilnærming til problemstillingene, som Industri Energi kjenner til, er Arbeids- og sosialdepartementets bestilling av «Prosjektrapport – Flyt av flyttbare innretninger mellom kontinentalsokler i Nordsjøbassenget». Rapporten behandler spørsmål som går i retning av en oppmykning av SUT-ordningen. Industri Energi kan ikke akseptere en endring i denne retning og har ved flere anledninger gitt sterkt uttrykk for dette.

Industri Energi er sterkt kritisk til at Ptil gir samtykke til videre bruk av «COSL Innovator» før granskningsrapporten foreligger

Saken er nå inne i en fase hvor de ulike aktørene henviser til hverandre. Alt for mange forhold er på nåværende tidspunkt uavklart. Hensyn til menneskets sikkerhet og føre-var-prinsippet skal komme først.

Industri Energi krever sterkere involvering av fagforeningene og vernetjenesten

Petroleumsnæringen og Ptil har et ansvar for å sørge for sterk involvering av arbeidstakersiden. Næringen skal ikke ta beslutninger om kostnadskutt på bekostning av ansattes sikkerhet.

Industri Energi er bekymret for konsekvensene av prosjektering til utenlandske verft

Det er mange uavklarte spørsmål relatert til design og robusthet, kostnads- og risikostyring ved prosjekter som f.eks. Gudrun, Goliat og Yme. Vi krever at nye produksjonsinnretninger som er bygd i Asia har et akseptabelt sikkerhetsnivå.

Industri Energi krever involvering i forhold rundt granskningen av «COSL Innovator»

Industri Energi har i brev, 15.januar 2015, bedt om møte med Ptil for å drøfte en rekke problemstillinger forbundet peker på vedrørende granskningen. Forbundet har i samme brev krevd å bli involvert i granskningen av ulykken. Industri Energi imøteser et raskt svar på brevet