Olje- og gasslekkasjer, konstruksjonsskader og stabilitetshendelser.

Olje- og gasslekkasjer, konstruksjonsskader og stabilitetshendelser hadde potensial til å bli storulykker på norsk sokkel i fjor. Det viser rapporten Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2012.

Urovekkende

– Det skjedde ingen storulykker i norsk petroleumsvirksomhet i 2012, men vi hadde flere alvorlige hendelser, og flere av dem med klart storulykkepotensial. Dette er hendelser som under marginalt endrete omstendigheter kunne ha utviklet seg til en storulykke, sier Finn Carlsen, fungerende direktør i Ptil.

Heimdal

Lørdag 26. mai 2012 inntraff en omfattende gasslekkasje på Heimdal-feltet i forbindelse med testing av ventiler. Det totale volumet gass som slapp ut i løpet av de omtrent fire minuttene lekkasjen varte, er beregnet til å være totalt 3500 kilo. Det gjør denne gasslekkasjen til den største på norsk sokkel på flere år.

Ula

I september i fjor inntraff en omfattende hydrokarbonlekkasje på Ulafeltet. Ptil besluttet å granske hendelsen. Lekkasjen inntraff i separatormodulen på produksjonsplattformen. Det var ingen personer i modulen da hendelsen fant sted. Anlegget ble stengt automatisk, og alt personell på innretningen ble evakuert til boreplattformen.

Yme

Sprekkdannelser i de bærende konstruksjonene kunne ha ført til at Yme-plattformen ikke ville klart en høst- eller vinterstorm. Plattformen ble i fjor tømt for mannskap, og brønnene ble sikret. I mars i år ble det besluttet at plattformen skal vrakes.

Scarabeo 8

4. september i fjor fikk Scarabeo 8 slagside på 5,7 grader på grunn av utilsiktet fylling av en ballasttank. Hendelsen førte til alarm og mønstring av personell. Det var 140 personer om bord da hendelsen skjedde. Situasjonen ble normalisert i løpet av en time. Funn tyder på at hendelsen ble utløst på grunn av feiloperasjon av utstyr.

Floatel Superior

Natt til 7. november 2012 forårsaket et løst anker flere hull i skroget, vannfylling av to tanker og krengning på cirka 5,8 grader på den flyttbare boliginnretningen Floatel Superior. Innretningen lå da på Njord-feltet i Norskehavet.

Skadeomfanget og potensielle konsekvenser ved videre vannfylling, dannet så grunnlaget for evakueringsbeslutningen. Evakueringen av 336 personer ble gjennomført ved hjelp av helikoptre. Det var ingen personskader blant de 374 personene på Floatel Superior, som følge av hendelsen.

I ettertid avdekket Petroleumstilsynet en rekke graverende forhold med riggen. Ankeret hadde i tillegg laget lokal skade på en annen tank, og laget skraper på utsiden av to andre tanker. Etter Petroleumstilsynets oppfatning, er det ikke usannsynlig at disse kunne ha blitt punktert i tillegg. Samlet krengning kunne da blitt nær designgrensen på 17 grader.

Negativ retning

Disse fem hendelsene bidro til å snu totalindikatoren på storulykker i negativ retning.

– Vi har hatt få hendelser, men flere av hendelsene vi har hatt, har vært alvorlige. Én alvorlig hendelse kan utløse en katastrofe, sier Carlsen.