Nekter å sette fart på Trestakk-utbyggingen. 

Oljedirektorat sendte i april et krasst brev til Statoil der direktoratet understreket at selskapets utsettelser av Trestakk-utbyggingen tolkes som brudd på petroleumsloven.

“Prosjektet vurderes som tilstrekkelig modnet til å fatte en DG2 beslutning, og det er vist god lønnsomhet med opprinnelig plan om DG2 i mars 2015 og oppstart i 2018. OD vurderer det dithen at en utsettelse vil redusere verdiskapingen og øke risikoen for øding av ressurser som en konsekvens av kortere produksjonsperiode for Trestakk. Etter ODs vurdering er derfor operatørens beslutning om å utsette investeringene ikke forenlig med PL§4-1 om forsvarlig utvinning av petroleum”, skrev direktoratet.

Statoil står på sitt
Men Statoil akter ikke å endre sine planer selv om disse kolliderer med ønsker og lovtolkninger fra myndighetene. Det viser dokumenter Offshore.no har fått tilgang til.

“På spørsmål fra OD bekrefter Statoil at de ikke har igangsatt spesielle tiltak for å tilstrebe en produksjonsstart i 2018 slik som OD uttrykte forventning om i brevet”, heter det i et referat fra et møte mellom direktoratet og Statoil.

Resten av det aktuelle avsnittet er skjermet for innsyn og dermed sladdet i referatet som Offshore.no har tilgang til.

– Det pågår en dialog mellom Statoil og OD om hva som vil være den beste fremdriften til Trestakk. I lys av dagens markedssituasjon og vår pågående effektiviseringsagenda på norsk sokkel, ønsker Statoil mer tid til å modne og robustgjøre prosjektet for å oppnå økt lønnsomhet til det beste for partnerskapet i lisensen, våre eiere og det norske samfunnet. Vi er samstemte om viktigheten av en forsvarlig utnyttelse av ressursene i feltet, sier informasjonssjef Ørjan Heradstveit i Statoil til Offshore.no.

Utsatt i mars
Opprinnelig plan for Trestakk-prosjektet var å ta en beslutning om videreføring (DG2) i mars 2015 for å oppnå en produksjonsstart i 2018. I februar informerte operatøren om at DG2 var utsatt med bakgrunn i utviklingen i oljepris og et behov for å omprioritere prosjekter og skyve på investeringer.

“Statoil presiserte videre at en oppstart i 2018 vil være omtrent umulig å nå, selv om DG2 tas nå. Dette fordi kontrakter må settes allered i november for å nå marinesesongen i 2017”, står det i møtereferatet.

Stridens kjerne er levetiden til Åsgard A. Oljedirektoratet frykter at nedstenging av installasjonen i praksis vil bety at Trestakk-ressursene aldri blir utvunnet. Statoil mener at denne frykten langt på vei er ubegrunnet og at det også eksisterer alternativer for en senere utbygging av Trestakk.

– Kan knyttes til Kristin
“Statoil argumenterte for at ressurser ikke ødes med den planen selskapet har lagt opp til basert på en forventning om økt levetid på Åsgard A. (…..) Det vil også kunne være andre potensielle tie-in-muligheter til andre felt i framtiden hvis Åsgard A skulle falle bort. Ressursene forsvinner ikke fra Trestakk om Trestakk ikke blir realisert fra Åsgard A.”

Ifølge dokumentet mener Statoil at Trestakk kan knyttes til Kristin-plattformen dersom levetiden på Åsgard A ikke blir forlenget. Dette til tross for at Kristin-alternativet ble “screenet ut” i en tidligere fase av prosjektet.

– Vanskelig å beslutte med lav oljepris
Statoil har understreket at Oljediretoretets brev vil bli vektlagt ved behandlingen av DG2, men sier samtidig at den største utsikkerheten for prosjektet er oljeprisutviklingen på kort og lang sikt.

“Det vil være vanskelig å beslutte prosjektet fram til jul hvis oljeprisen er lav.”

– I møtet med operatøren 11. juni informerte Statoil om det planlagte tidsløpet for prosjektet, samt om arbeid som er gjort for å optimalisere utbyggingsløsningen fram mot konseptvalg høsten 2015. Oljedirektoratet har uttrykt klare forventninger til rettighetshaverne om at det nå må fattes beslutninger som sikrer at alle lønnsomme ressurser i Trestakk blir realisert. Oljedirektoratet vil fortsette sin tette oppfølging av prosjektet fram mot konseptvalg og innlevering av Plan for Utbygging og Drift (PUD), sier pressekontakt Astri Sivertsen i Oljedirektoratet til Offshore.no.