Det kommer frem i et brev Olje- og energidepartementet har sendt ConocoPhillips.

«I medhold av petroleumsloven §§ 4-2 jf. 10-18 forlenges fristen for vurdering av utbygging og utvinning av gjenværende ressurser i den nordlige del av Eldfiskfeltet, dvs. Bravo-strukturen. Vurderingen skal foreligge innen 31. desember 2018 som omsøkt,» skriver OED.

Hovedforklaringen for utsettelsen er problemer med undergrunnen. Selskapet skulle vært ferdig med seks lange brønner inn i Bravo-strukturen. Men foreløpig er bare to av disse fullført, fordi man fikk store tekniske problemer med den tredje brønnen.

«På grunn av utsettelser i boreplanene, ressursforståelsen og usikkerhet knyttet til reservegrunnlaget, er ConocoPhillips ikke i stand til å gi en klar og rasjonell vurdering for den videre utviklingen av Bravo-strukturen innen utgangen av 2016», skrev selskapet i søknaden til Olje- og energidepartementet.

Ikke lønnsomt i forrige runde
Ifølge brevet vil en utsettelse blant annet gi eierne muligheten til å «modne fram kostnadseffektive løsninger og øke forståelsen for reservoaret.»

Videreutvikling av den nordlige delen av feltet skal ha blitt vurdert som «ikke økonomisk lønnsom» da ConocoPhillips forberedte utbyggingsplanen for Eldfisk 2, som ble satt i produksjon i januar 2015.

«Siden innlevering av utbyggingsplanen, har den økonomiske situasjonen og mangelen på forlengelse av lisensen utfordret lønnsomheten ytterligere. For å bøte på dette, ser ConocoPhillips på konsepter for lavkostnadsutbygginger, som ubemannede brønnhodeplattformer eller subseaproduksjon for å utvikle de marginale feltene i Ekofisk-området. I løpet av 2016 og 2017 vil disse konseptene bli modnet fram, og læring fra liknende utbyggingskonsepter på norsk sokkel vil bli innarbeidet i prosjektet».

Brønnproblemet må løses
Selskapet skal i mellomtiden forsøke å løse brønnproblemene som utsetter prosjektet.

«Boreplanen indikerer at tre brønner skal bores inn i Bravo-strukturen i løpet av de neste 12 månedene, men dette avhenger av at man klarer å løse problemene som oppsto i S-06-brønnen på en tilfredsstillende måte».