Under et tilsyn fra Petroleumstilsynet (Ptil) ble det funnet flere avvik på styringssystemet relatert til HMS hos Songa Offshore. – Flere forhold har potensiale til forbedring.

Ptil gjennomførte 25. og 26. mars 2009 tilsyn med styringssystemet relatert til helse, miljø og sikkerhet (HMS) hos Songa Offshore. Her ble funnet flere avvik fra regelverkskrav og forhold med potensial for forbedringer.

Bakgrunnen for tilsynet er at Songa har søkt om samsvarsuttalelse (SUT) for Songa Dee.

– Songa Offshore er en ny aktør på norsk sokkel, og gjennomgang av selskapets styringssystem inngår som en viktig del av saksbehandlingen av søknaden om SUT, heter det.

Innretningen har tidligere vært operert av Stena Drilling som hadde driftsansvaret for Songa Dee fram til 17. mars 2009.

Formålet med tilsynet var å verifisere at Songa Offshores styringssystemer er etablert i samsvar med kravene i regelverket relatert til arbeidsmiljøoppfølging, utførelse av samsvarsmåling, systemer for avviks- og unntakshåndtering, opplæring og kompetanse, hendelsesoppfølging og gjennomføring av oppfølgingsaktiviteter. Songa Offshore har pågående aktiviteter for å utarbeide styringssystem for operasjon av innretningen.

– Vi identifiserte avvik fra regelverkskrav knyttet til styring av opplæring og kompetanse, avviks- og unntaksbehandling, oppfølging av hendelser, gjennomføring av revisjoner og utarbeidelse av prosedyrer knyttet til arbeidsmiljøoppfølging. Videre identifiserte vi flere forhold med potensial til forbedring, oppgir Ptil.

Tilsynet ble ført i selskapets kontor i Stavanger og ved gjennomgang av oversendt dokumentasjon.