Petroleumstilsynet har gitt flere anmerkninger på logistikk og arbeidsmiljø til Deepsea Atlantic som er under bygging ved Daewoo Shipbuilding.

Petroleumstilsynet melder at de har ført tilsyn med materialhåndtering, kraner, løfteinnretninger, løfteutstyr og sikker operasjon av utstyret (logistikk), og arbeidsmiljømessige forhold ved bygging av Deepsea Atlantic som er under bygging ved Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co Ltd (DSME) verftet i Goeje i Sør-Korea.

Resultat av tilsynet

Under tilsynet pågikk det fremdeles arbeid på innretningen. Flere av områdene fremsto som noe uferdige, melder tilsynet.

Det ble foretatt samtaler med operasjonelt personell innen logistikk (materialhåndtering, kraner, løfteinnretninger, løfteutstyr og sikker operasjon av utstyret), men det var på tidspunktet for tilsynet begrenset oversikt over hvordan utstyr og systemer vil fungere i operasjon.

Forberedelser med å skrive prosedyrer og planlegge for logistikk og materialhåndtering med kraner og løfteinnretninger var nettopp startet.

Vi identifiserte flere avvik fra krav i forskrifter og standarder/normer. Dette gjelder i første rekke manglende tilrettelegging for effektiv og sikker materialhåndtering. Det kan nevnes manglende sikt til lasteområder og manglende tilrettelegging for sikker lasthåndtering ned gjennom luker i skrogets hoveddekk.

Kartlegginger ikke gjennomført

Det var på verifikasjonstidspunktet ikke mulig å få en fullstendig oversikt over arbeidsmiljøforholdene på innretningen. Dette skyldes at flere arbeidsmiljøkartlegginger og verifikasjonsaktiviteter ennå ikke var gjennomført.

Under tilsynet avdekket vi avvik knyttet til Odfjells systemer for gjennomføring av samsvarsvurderinger og mangler ved system for registrering og håndtering av avvik.

Videre registrerte vi flere avvik knyttet til enkeltområder på innretningen. Flertallet av disse var relatert til manglende atkomst til utstyrsenheter, manglende tilrettelegging for materialhåndtering, mangler knyttet til ergonomiske utforming av enkeltområder og mangler knyttet til tiltak for å beskytte arbeidstaker mot helseskadelig kjemisk eksponering.

Vi registrerte at foreløpige målinger av støy viste overskridelser av støynivåer i en rekke områder. En hovedutfordring på arbeidsmiljøområdet blir å iverksette nødvendige tiltak for å sikre støynivåer i tråd med regelverkets krav.

På arbeidsmiljøområdet er det imidlertid vårt inntrykk at prosjektet arbeider aktivt med å rette opp identifiserte mangler og avvik, slik at innretningen vil kunne tilby gode og effektive arbeidsmiljøforhold for personellet om bord.