Se hvem som får ekstramidler fra Petromaks.

Petromaks bevilger 54 millioner kroner over fem år til ni nye prosjekter innenfor forskning på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

– Vi var godt fornøyd med kvaliteten og søknadstilfanget på de søknadene som kom inn i april. Kvaliteten på de prosjektene som får tildeling er derfor høy og konkurransen om midler har vært stor, sier programkoordinator Tarjei N. Malme i Petromaks ifølge Forskningsrådets nettside.

– Alt i alt har vi tildelt prosjekter som på en samlet måte vil være viktig for utviklingen av forskningsbasert kunnskap innenfor et bredt spekter av tema for styrke HMS-nivået for sokkelen. Næringslivets engasjement i mange av prosjektene vil være viktig for å få kunnskap og forskningsresultater ut i praksis, sier Malme.

Forebygging av storulykker
I den nye femårige HMS-strategien har forebygging av storulykker fått en sentral plass. Derfor har det vært viktig å etablere gode prosjekter innenfor dette tema i tett samarbeid med næringslivet.

IFE skal med sterk støtte fra Statoil og DNV teste, evaluere og justere metoder for menneskelig pålitelighet (HRA) i ulykkesscenarier i petroleumsindustrien. Målet er å forbedre beslutningsgrunnlaget ved styring av risiko i både design og driftsfase.

IRIS skal undersøke risiko for storulykker ved fler-organisatoriske operasjoner, dette er en vesentlig utfordring man behøver mer kunnskap om – i oljenæringen generelt, og innen bore- og brønnvirksomhet spesielt. Totalt ble det bevilget tilnærmet 21 millioner over de neste fem årene til forskning for å forebygge storulykker i petroleumsvirksomheten.

Sikker dykking
Dykking er fremdeles en viktig aktivitet i petroleumsvirksomheten. Sett i lys av de mange funn som er gjort de siste årene, er det viktig å satse på forskning som sikrer at dykking kan foregå forsvarlig og uten helsemessig ulempe for dykkerne.

Disse prosjektene får støtte
Verktøy og retningslinjer for helhetlig barrierestyring og reduksjon av storulykkesrisiko i petroleumsvirksomheten.
Kongsberg Maritime AS

Analysis of human actions as barriers in major accidents in the petroleum industry, applicability of human reliability analysis methods
IFE

Fitness to dive – a translational approach to physiological challenges in the hyperbaric working environment.
NTNU
 
Interorganisational Complexity and Risk of Major Accidents.
IRIS AS
 
Noise exposure tackled safely through ear protection
SINTEF IKT
 
Efficacy of prolonged cardiopulmonary resuscitation during accidental cold water hypothermia
Universitetet i Tromsø
 
Translating HSE culture in the petroleum industry
NTNU Samfunnsforskning
 
Individual health surveillance of workers exposed to petroleum products
Universitetet i Bergen
 
Exposure to oil and diesel and risk of skin cancer among Norwegian offshore oil industry workers
Kreftregisteret