Anders Bjartnes ga i Sysla 25.9 Statoil råd om strategi og behov for endrede prioriteringer i selskapets fremtidige investeringer.

Han påstår at selskapets strategi og forretningsidé ikke er bærekraftig i det lange løp, og at dersom ikke selskapet omstilles går det på autopilot mot solnedgangen.

Jeg skal i dette innlegget ikke drøfte Statoils strategi med Syslas lesere eller Bjartnes – det finnes mer egnede fora for den problemstillingen.

Jeg vil imidlertid diskutere Bjartnes konklusjoner om at det ikke lenger er behov for olje og gass, men for det han kaller ”energitjenester” produsert av fornybar energi, og at ”den fossile energiens tidsalder går ubønnhørlig mot slutten.”

– Ikke bilen i seg selv vi trenger

Det er ikke nytt at forbrukerne ikke egentlig etterspør olje og gass, men de produktene (varene og tjenestene) slike råvarer gjør det mulig å produsere.

Den samme situasjonen er andre råvareprodusenter også i, og det gjelder også de som produserer halvfabrikata og sluttprodukter.

Det er ikke bilen i seg selv vi trenger, men de transporttjenestene den gir oss. Tilsvarende er det ikke regnet eller vinden vi ønsker, men varmen, kjølingen, lyset, tv-bildene, stereolyden og alt det andre vann- og vindkraft gjør mulig.

Øker raskt

Bjartnes gir inntrykk av at omstillingen mot fornybar energi går voldsomt raskt, er svært billig, og at vi om noen få tiår ikke har behov for kull, olje og gass.

Heldigvis øker produksjonen av fornybar energi raskt.

Kostnadene for vindmøller og solcellepanel er utvilsomt på vei ned, men det er mer usikkert hva de totale kostnadene ved et energisystem basert på stort innslag av ustabil fornybar energi kommer til å bli.

Det er imidlertid IKKE riktig at vi ikke har behov for kull, olje og gass i ”fornybarsamfunnet”. Bjartnes peker selv på dette: ”Supplerende gasskraftverk har også ganske kort byggetid. Dette er markeder i vekst. Det kommer uansett.” Og disse gasskraftverkene trenger gass.

Krever enorme investeringer

I dag er det 1,3 milliarder mennesker på jorden uten tilgang til elektrisitet. Frem mot 2050 vil det være ytterligere 2,5 milliarder flere mennesker på kloden.

Dersom vi lykkes med en formidabel omstilling av verdens energisystemer, kan vi lykkes i å levere energi til alle som trenger det, uten at den globale oppvarmingen blir for sterk.

Det vil kreve enorme investeringer i fornybar energi, i elektrisitetsnett, i energieffektivisering, i transportsystemer, og i olje og gass.

IEA har anslått at vi trenger å investere rundt 40 tusen milliarder dollar frem til 2035, eller 50 prosent mer hvert år i gjennomsnitt enn vi har investert hvert år siden år 2000, for å sikre energiforsyningene.

I tillegg kommer over 13 tusen milliarder dollar i energieffektivisering i industri, transport og bygninger.

Kan oppnå det vi ønsker

Vi trenger ikke fase ut olje og gass av energimiksen de nærmeste tiårene for å nå målet om å begrense temperaturøkningen, og vi bør ikke gjøre det så lenge slike ressurser er konkurransedyktige på pris og vesentlig mer fleksible og anvendelige enn alternativene.

De seriøse beregningene av energimiksen i et lavkarbonscenario viser at vi kan oppnå det vi ønsker, å begrense global oppvarming, og fremdeles basere vesentlig mer enn halvparten av energimiksen på fossile brensler.

Siden en lav andel av utslippene fra olje og gass er knyttet til leting, utvikling, produksjon og foredling, vil vi dessuten ha plass til enda mer olje og gass dersom vi gjennom poltikk og teknologiutvikling lykkes med å redusere utslippene fra forbrenning gjennom karbonfangst og lagring.

Gassetterspørselen vil i et lavkarbonscenario være høyere enn i dag i 2040. Oljeetterspørselen vil kreve olje fra felt som ikke finnes i dag tilsvarende fem ganger Saudi Arabias nåværende oljeproduksjon. Gitt at produksjonen fra eksisterende felt faller raskt, er det en stor utfordring å skaffe til veie nok olje og gass, også i lavkarbonscenariet.

Fotsatt behov for kull, olje og gass

I en situasjon der elektrisitet for det meste produseres av fornybare energikilder og atomkraft, vil det fortsatt være behov for mye kull, olje og gass.

Grunnen er at disse ressursene brukes til mye annet enn som drivstoff i produksjonen av transport, elektrisitet og varme.

Med flere milliarder nye mennesker i den globale middelklassen vil etterspørselen øke vesentlig etter disse andre produktene som kull, olje og gass kan produsere.

Forbruket vokser

Forbruk av konsumvarer og behov for materialer i bygninger, biler, veier, kraftlinjer, rør, flyplasser, demninger, kaier kommer til å vokse vesentlig.

Rundt 30 prosent av oljeforbruket og rundt halvparten av gassforbruket går til matlaging, produksjon av asfalt, smøreoljer, polymerere og andre innsatsfaktorer i alle tingene en stadig større del av verdens befolkning omgir seg med.

35-40 prosent av kullforbruket er ikke knyttet til produksjon av elektrisitet og varme, men inngår i for eksempel produksjonen av stål og sement, som komponent i el-bilbatterier, i karbonmaterialer osv.

Det er grunn til å tro og håpe at både sol og vind vil bidra vesentlig til fremtidens elektrisitetsforsyning. Samtidig vil vi fortsatt trenge også olje og gass, både som back-up kapasitet, til drivstoff, til asfalt på veiene og til solbrillene når solen skinner.