Leif Sande

er leder i LO-forbundet Industri Energi,  leder for energiseksjonen  i den globale fagorganisasjonen IndustriAll og styremedlem i Industriansatte i Norden. Startet karrieren som prosessoperatør og klubbleder på Mongstad, men har vært tillitsvalgt på heltid i de siste 25 årene. Representerte i mange år SV i kommune- og fylkespolitikken, og som vara på Stortinget, men er i dag medlem av Arbeiderpartiet.

På et seminar i regi av SINTEF 3. desember i fjor holdt leder for Norsk Olje og Gass sitt forum for plugging av brønner, Martin Straume, et foredrag der han viste til at av de 3978 utvinningsbrønnene som var boret på norsk sokkel, var det fortsatt så mange som 3000 som skal plugges i fremtiden.

Han regnet seg frem til at om dette arbeidet skal gjøres med en flyterigg, vil dette kreve 15 rigger i 20 år. I de 20 årene dette vil pågå, vil det bli boret nesten like mange nye brønner. Disse nye brønnene vil kreve ytterligere 20 år å plugge med 15 rigger.

Regningen for dette mente han ville komme på rundt 900 millioner; et beløp som tilsvarer 1/6 av dagens oljefond.

Plugging av letebrønner kommer i tillegg til dette, men de plugges normalt fortløpende. Hensikten med plugging er å være sikker på at det ikke pipler olje og gass ut i havbunnen og at arealet skal være tilgjengelig for fiske.

Tre grunner

Etter seminaret ble Norsk Olje og Gass spurt om hvorfor de ikke økte innsatsen til brønnplugging. Svaret var tredelt:

1) noen av de brønnene som ikke ble plugget, kan brukes igjen senere

2) de var skviset på riggkapasitet

3) i den grad de hadde riggkapasitet, ble denne brukt til å bore nye brønner som kunne gi inntekter.

Ny situasjon

De to siste punktene er forståelig i en situasjon hvor riggkapasitet er en begrensning. Da vil det å bruke riggene til å plugge brønner gå ut over kapasiteten til å bore utvinningsbrønner som skal skaffe inntekter for framtida.

Brønnplugging har i et slikt scenario en kostnad utover selve kostnaden med plugging. Man må også regne på det man taper på å ikke få boret nye utvinningsbrønner. Det er derfor all grunn til å tro at det har vært fristende for oljeselskapene å sette plugging på vent når de alternativt kan få boret en inntektsgivende brønn.

I dagens situasjon er ikke begrensingene i svarets del 2 og 3 lenger tilstede. Det er riggkapasitet både til plugging av brønner og til boring av nye brønner. Det bør derfor være all grunn til å tro at aktiviteten rundt plugging burde ha økt ut fra det oljeselskapene selv sa i fjor.

På den annen side koster forstsatt brønnplugging mye penger, og det er ikke uten videre gitt at det er i oljeselskapenes interesse å få opp aktiviteten på et område hvor arbeidet kan utsettes.

Vanskelig å få tall

Selv om alle brønner skal plugges permanent en gang, er det bare en mindre del av de 3000 utvinningsbrønnene som per dato kan plugges. De aller fleste er i full produksjon og fortsatt drivverdige.

Men hvor mange som ikke er drivverdige og som heller ikke er plugget, er svært vanskelig å få gode tall for.

Petroleumstilsynet hadde i slutten av 2012 oversikter som tilsa at det var 193 slike brønner. Tallene fra 2014 som fortsatt benyttes i Norsk Olje og Gass , tilsier 282 slike brønner. Disse 282 brønnene fordeler seg på brønner hvorav litt over halvparten må plugges fra faste installasjoner, mens de resterende må pluggers fra mobil enhet.

En stor del av disse 282 brønnene er også brønner som det kan være hensiktsmessig å la stå midlertidig plugget fordi de kan være nyttig for eksempel i en senfase. Trekker vi ut disse, er fortsatt tallet høyt.

Sysselsettingseffekt

Det tar normalt i underkant av halvannen måned å plugge en brønn. Litt lenger tid fra en fast installasjon enn fra en flytende.  I tillegg til dette kreves det 6 måneder med planleggingsarbeid for å planlegge pluggingen. For plugging av 10 brønner gjort fra en flyterigg, betyr dette ett års arbeid.

Hvor stor sysselsetingsefeffekten ved plugging fra faste installasjoner er, er jeg usikker på, men at den er betydelig også herfra er utvilsomt.

Tenker vi oss dette som en fabrikk i land hvor levetiden forlenges ett år gjennom et oppdrag som sikrer arbeidet for flere hundre mennesker i påvente av at markedet skal ta seg opp igjen, hadde dette blitt oppfattet som fantastisk. Ikke bare hadde det vært flere hundre i direkte arbeid, men i tillegg skapes det 2-3 indirekte arbeidsplasser for hver direkte.

Oppfordring til oljeselskapene

Slik er det også på sokkelen. Hver eneste brønn som kan bli frigjort til plugging, er viktig for arbeidsplassene. Min oppfordring til oljeselskapene er derfor: Dersom dere har brønner som er modne for å bli plugget så ikke putt dem i gruppen “aktuelt for senere bruk” dersom behovet ikke er reelt.  Plugg dem nå, ta kostnaden. Selv om det jobbes intenst med nye og billigere teknologier, får den komme når den kommer. Ikke bruk det som argument for å sette pluggingen på vent.

Og la oss ikke glemme at plugging gjøres av hensyn til miljø og andre næringers eksistens. Det er derfor Norges Fiskarlag har støttet oss så sterkt når vi har vært ute og snakket om plugging. Det er ingen ulempe å være på parti med dem heller.

Les også Leif Sandes tidligere kommentarer på Sysla:

Sjekk Leif Sandes Facebook-side her.