Bjørn K. Haugland

Konserndirektør og Chief Sustainability Officer (CSO) i DNV GL.

Har over 20 års ledererfaring fra alle DNV-GL sine forretningsenheter, inkludert 6 år hvor han har bodd og jobbet i Asia.

DNV GL sin rapport«Spaceship Earth» ble lansert sammen med FNs Global Compact ved FNs hovedkvarter i New York 19. september 2016 samtidig med FNs 71. Generalforsamling ble avholdt.

Det er gått ett år siden FN lanserte verdens bærekraftsmål. Virksomheter, regjeringer, organisasjoner og enkeltmennesker verden rundt har startet jobben med å nå disse.

Men vil verden klare å nå FNs 17 bærekraftsmål innen 2030? Og hva kan næringslivet gjøre for å skape endring?

For å finne svaret på disse to viktige spørsmålene har DNV GL laget en prognose for framtiden – for vårt «Spaceship Earth».

Den første prognosen om jordas framtid viser at ingen av målene oppnås i alle verdensregionene. Ingen enkelt region har i dag en utvikling som tyder på at de når halvparten av de 17 målene i tide.

DNV GL-rapporten konkluderer med at endringene ikke skjer raskt eller rettferdig nok, og vil føre til uakseptabel miljøpåvirkning. Men det er fortsatt tid til å justere kursen.

Utfordringene krever at ekstraordinære tiltak må til dersom vi skal nå målene – men næringslivet er i en unik posisjon til å drive fram endring av en slik størrelse.

Rapporten presenterer følgende virksomheter som leder an i dette viktige arbeidet; Tata, Danoe HiTechnologies, ARM, Symantec, Grundfos, SolarWorld, NYK, Hydro, Safaricom, Siemens, Marks & Spencer, Iberdrola, Cermaq, APP, Calvert Investments og Unilever.

17 internasjonale virksomheter, flere med betydelig aktivitet i maritim industri, viser løsninger innen hvert av de 17 bærekraftsmålene.

Disse pionerene driver fram bærekraftig endring gjennom innovasjon og partnerskap, samt ved å tilpasse forretningsmodellen til bærekraftsmålene. Bærekraftsmålene har blitt en nøkkelkomponent for mange virksomheter som ønsker å tilpasse seg framtiden og framtidige forretningsmuligheter.

I analysen viser hovedfunnene: 

 Ingen av de globale målene oppnås i alle verdensregionene

 • Ingen enkelt region har i dag en utvikling som tyder på at de når alle 17 målene
 • Ekstraordinære tiltak må settes i gang for å nå målene

Verden har framgang mot de fleste målene

 • God Helse (3), God Utdanning (4), Rent vann og gode sanitærforhold (6), Ren energi for alle (7), og Innovasjon og infrastruktur (9) har de beste utsiktene.
 • Vi går også i riktig retning mot flere andre mål, blant annet Utrydde fattigdom (1), Utrydde sult (2), og Likestilling mellom kjønnene (5)

Utviklingen er ikke rettferdig nok

 • Minst framgang har målet om å oppnå mindre ulikhet (10), med røde trafikklys i alle regioner
 • Både mellom og innen landene fortsetter ulikhetene å øke. Utviklingsland vil fortsatt ligge etter. 

Energiskiftet går ikke raskt nok

 • Skiftet fra fossil til fornybar energi går framover, men langt fra fort nok
 • Men verden vil bruke opp «karbonbudsjettet» allerede i 2037 (i forhold til en 2 graders fremtid), og vil måtte håndtere den negative effekten av de kommende klimaendringene

Energietterspørselen vil flate ut

 • Fra 2030 vil energieffektivitet oppveie befolkningsøkning og produktivitetsøkning
 • Energietterspørselen vil jevne seg ut som et resultat av lavere fødselsrater, utdanning og urbanisering.

Manglende klimatiltak er bremsekloss for å nå andre mål

 • Manglende framgang på klimatiltak er en bremsekloss for å nå de fleste andre globale målene
 • Det vil bli vanskeligere å nå de fleste målene i en verden med økte klimaendringer

Næringslivet ser nye forretningsmuligheter.

Næringslivet representerer 60 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt og har en viktig rolle å spille. Næringslivet har tyngde til å skape endring og valget bedriftene tar,– har tyngde til å skape endring både på godt og vondt.

Rapporten viser en rekke eksempler hvor ledende bedrifter har gjennomført ekstraordinære tiltak for å nå hvert av de globale målene.

De 17 målene definerer et rammeverk globalt næringsliv begynner å rette seg etter. De utrykker både ambisjon og retning. Hydro og Cermaq er gode norske eksempler innen målene knyttet til innovasjon, bærekraftig infrastruktur og liv under vann. De ser verdens utfordringer i et mulighets perspektiv og viser hvordan næringslivet kan bidra til en sikker og bærekraftig fremtid.

NYK er i rapporten trukket frem i forhold til mål #8 «anstendig arbeid og økonomisk vekst». NYK representerer den maritime industrien i analysen og viser med all tydelighet den viktige rollen næringen har for global utvikling, arbeidsplasser og økonomisk vekst.

For det maritime vil de 17 målene danne et viktig rammeverk for å kommunisere de positive bidragene næringen har i forhold til global vekst og utvikling – samtidig vil de også påpeke områder hvor næringen må fokusere og rette sin innovasjonskraft fremover.

Partnerskap er oppskriften på å lykkes med å løse verdens største utfordringer. Tanken om at vi bør samarbeide er ikke ny og har alltid vært en hjørnestein i norsk maritim næring.