Kyrre M. Knudsen

er sjeføkonom og leder for analyse i SpareBank 1 SR-Bank Markets. Har tidligere vært sjefanalytiker i Statoil og jobbet i Norges Bank og Finansdepartementet. Er siviløkonom fra NHH, og har hovedfag i samfunnsøkonomi fra UiO.

Det skrives mye om omslaget i oljebransjen.  Antall annonserte nedbemanninger har passert 20.000. Flere er nok i vente og det er stadig mer utfordrende å være optimist, særlig i det korte bildet.

Samtidig holder arbeidsledigheten seg på moderate nivåer, men siden det er treghet i prosessene rundt nedbemanning, må vi forvente økt ledighet fremover.

Hvor lenge omslaget vil vare, avhenger av flere forhold, og det står som en viktig utfordring i dagens situasjon å gjennomtenke hvordan Sør- og Vestlandet best kan møte utfordringene. Sitasjonen, som i dag gjerne formidles unyansert negativt i media, kan også åpne for positive muligheter. Nedenfor foreslår jeg fem grep for en konstruktiv vending.

1. Fortsatt satsing på regionens komparative fortrinn

Grunnlaget for framveksten på Sør- og Vestlandet har historisk vært videreforedling av naturressurser og industrialisering av disse. Dette gjelder både fiske, landbruk og energi, herunder petroleum. I mange av disse næringene er det bygget opp underleverandørindustrier med høyt kompetanse- og teknologiinnhold. Dette gir et godt utgangspunkt med mye oppfinnsomhet og flinke folk som vil videreutvikle virksomhetene og som kan evne å snu leveranser mot nye markeder og andre sektorer.

Mange av oljeserviceselskapene i regionen har en betydelig andel av aktiviteten knyttet mot norsk sokkel. Eksportandelen er imidlertid fremdeles nokså lav, særlig i Rogaland, så her er det muligheter.

Det er også et viktig poeng at norsk olje- og gassproduksjon vil eksistere i mange år fremover. Anslag fra Oljedirektoratet viser at toppen ennå ikke er passert. Mer enn halvparten av ressursene gjenstår potensielt å utvinne, slik at industrien og underleverandører vil være sentrale i lang tid fremover. Til tross for dagens utfordringer, vil det altså være betydelig framtidig aktivitet også på norsk sokkel.

Likevel vil aktiviteten på sokkelen etter hvert avta, mens alternative energikilder som vind, vann og sol vil øke. Det foreligger et godt utgangpunkt for å videreforedle disse. Europa har store ambisjoner om å redusere karbonavtrykket. I denne satsingen kan fornybar energi fra Norge spille en enda viktigere rolle.

Et poeng i denne sammenheng gjelder lagring og overføring av energi. Det vil bli lagt flere kraftkabler ut av Norge. Satsing på enda mer effektive måter å produsere grønn energi, særlig vind, samt lagring av energien kan bidra til å nå ambisjonen om å bli Europas grønne batteri. Her ligger en viktig utfordring og mulighet også for vår region.

Brage Johansen i Zaptec. Foto: Ola Myrset

Zaptec-gründer Brage Johansen . Foto: Ola Myrset

Det finnes gode eksempler på virksomheter som benytter kunnskap og kompetanse fra petroleumssektoren mot andre markeder utenfor sektoren.  Ett er selskapet Zaptec, tuftet på kompetanse fra oljebransjen. Der satser man nå mot leveranser til elbil-markedet, og har ambisiøse planer rundt boring på Mars.

Fiske, havbruk, maritim sektor og mat er også områder der regionen historisk har sterke komparative fortrinn. God ressurstilgang og naturgitte forhold danner et bra utgangspunkt for ytterligere satsing. Verdiskapingen kan heves ved å bearbeide og videreforedle produktene i enda større grad enn i dag, samt å utvide markedsområdet. I et slikt bilde har også turistnæringen og finanssektoren en viktig plass.

2. Samling i bånn, innsats på tvers

Situasjonen kan bli krevende og må tas på alvor av alle aktører. På den ene siden ligger utfordringen i å jobbe smartere og mer effektivt enn før. Et supplerende grep vil være felles tiltak på tvers i næringslivet, gjerne i samarbeid med det offentlige.  Kan man få fram bedre arenaer for kunnskapsoverføring, informasjonsdeling og samarbeid slik at etablerte næringsklynger styrkes og danne grunnlag for nye? Kan bedrifter og industrier som er i nedbemanning i større grad samarbeide med bedrifter som trenger arbeidskraft for bedre overføringer?

Samarbeid mot felles mål har historisk vært en bærende kraft for regionen. I oljealderens begynnelse bidro visjonære politikere og næringslivsledere sammen til at regionen ble tyngdepunktet for petroleumsvirksomheten. Fremover vil det bli avgjørende at det regionale fellesskap styrkes for innsats på flere områder.

Det gjelder både for å tiltrekke seg nye bedrifter og være en attraktiv region å bo og jobbe i. Det gjelder også rammebetingelsene for petroleumssektoren, samt på andre områder som virkemiddelapparatet ved nedbemanninger.

Kan eksempelvis NAV klarere tilpasses en situasjon der et betydelig antall høyt kompetente ledige arbeidstakere banker på døren?  Kan offentlige institusjoner, som NAV, Innovasjon Norge og kommunene i enda større grad samarbeide på tvers for at slik arbeidskraft bedre kan bidra?

3. Fremsnakk regionen, styrk lagånden

Etter mange år med vekst og fremgang butter det nå i mot, og det blir viktig å unngå en selvforsterkende negativ spiral. I slike situasjoner er det viktig å holde fast ved stoltheten av det det fantastiske som er oppnådd. Det er avgjørende å beholde troen på skaperviljen her i Sør-Vest, og være offensive og fremtidsrettet i måten vi håndterer oppgavene. Driftige vestlendinger har lykkes før, og vi skal klare det igjen!

4. Trykk på innovasjon, forskning og kreative krefter

Vi vet ikke hvilke næringer som blir vinnere i fremtiden. Men innovasjon og nyskaping er uansett essensielt for videre velstandsutvikling. Det har vært høy innovasjonstakt i petroleumssektoren, og denne har gitt betydelige ringvirkninger. Når det går tråere kan villigheten i næringslivet til satsing på forskning og utvikling falle. Samtidig er det viktigere enn noen gang at satsingen styrkes fordi konkurransekraften kan økes gjennom å produsere varer og tjenester smartere, enklere og billigere.

Med mer ledige ressurser, herunder høyt kvalifisert arbeidskraft, bør satsingen på innovasjon og forskning styrkes. Samarbeid mellom akademia og næringslivet bør veves tettere. Her kan det offentlige spille en rolle ved incentiver som gjør det mer attraktivt for bedriftene å samarbeide med forsknings- og utviklingsmiljøene.Mindre press på oljefronten kan gi større rom for friske, kreative krefter. Gode eksempler som allerede er løftet fram inkluderer medisin, helse, velferdsteknologi, informasjonsteknologi og såkalte smarte byer.

Også innenfor oljesektoren vil det være muligheter, og tidligere erfaring har vist at lignende perioder med oljeprisnedgang har presset frem kostnadsbesparende teknologier og nye løsninger.

5. Ha litt is i magen – hev blikket

Den enkelte bedrift må gjøre de tilpasninger som er nødvendige for å sikre fremtidig lønnsomhet. Likevel bør sentrale aktører ha is i magen og heve blikket i forhold til det som skjer i regionen og nasjonen.  Sør- og Vestlandet har overlevd kraftfulle sjokk tidligere og har kommet styrket gjennom disse.

Høy vekst i mange år har gitt voksesmerter for bedrifter og regionen med press på boligpriser, veier og annen infrastruktur. Andre næringer har hatt utfordringer med å få tak i ønsket arbeidskraft i konkurranse med petroleumssektoren. Den pågående avdempingen frigjør ressurser som kan bidra til at andre sektorer utvikler seg. Regionen vil etter hvert få flere ben å stå på, og det er bra.

Krevende tider, men regionen kan komme styrket ut

Vi er på vei inn i en mer krevende tid, der alvoret i situasjonen fordrer at alle parter bidrar. Det finnes neppe ett enkelt grep som alene kan løse de betydelige problemstillinger regionen møter. Men ved bevisst gjennomtenkning og god samhandling på tvers av sektorer og nivåer, kan regionen klare brasene på en måte som sikrer en mykere landing enn ellers. Om noen år vil vi kanskje se at brottsjøene som slo inn i 2014 og 2015 gav nødvendig oppvåkning og skjerping for å starte en nødvendig tilpasning. På lengre sikt kan de innsatser som nå må gjøres sikre at regionen kommer styrket ut.