Kyrre M. Knudsen

er sjeføkonom og leder for analyse i SpareBank 1 SR-Bank Markets. Har tidligere vært sjefanalytiker i Statoil og jobbet i Norges Bank og Finansdepartementet. Er siviløkonom fra NHH, og har hovedfag i samfunnsøkonomi fra UiO.

Hvor dramatisk blir nedgangen i oljeinvesteringene neste år?

De siste ukene har det kommet informasjon som indikerer at aktiviteten i regionen og norsk økonomi fortsatt holder moderat vekst. Samtidig har SSB sitt anslag på 20 prosent fall i oljeinvesteringer neste år fått mye oppmerksomhet.

Ingen fasit klar

Selv om disse endringene demper aktivitetsnivået og utsiktene, er det fortsatt usikkert hva fasiten blir. Utviklingen bør også ses i et lengre perspektiv. Vi kommer fra et godt utgangspunkt med lav arbeidsledighet, og må forvente justeringer og korrigeringer, særlig etter den oppgangsperioden som har vært de siste årene.

Hvordan påvirkes regionen?

Svaret avhenger av flere faktorer. Som: hvor stor eksponering selskapene i regionen har mot norsk sokkel, og hvor mye som er utenfor Norge.

Fortsatt oppgang globalt

Globalt er det fortsatt oppgang i investeringene. Påvirkningen vil også avhenge av hvor store ordrereserver selskapene har, og om aktører allerede har tilpasset seg.

Usikkerheten gjennom fjoråret har trolig ført til at en del aktører har holdt igjen, og noen har gjort tilpasninger allerede.

Utsiktene fremover

En avgjørende faktor blir også varigheten av nedgangen og utsiktene for årene etter 2015.

Dersom neste års nedgang er et resultat av at prosjekter skyves på, vil dette støtte opp om investeringsnivået de kommende årene.

Stabil høy oljepris

Norges Bank, som nylig publiserte anslag i forbindelse med rentebeslutningen, indikerer dette. Norges Bank anslår 10 prosent nedgang neste år. Deretter ventes uendrede investeringer fra 2015 til 2016 før de tar seg opp i 2017.

Oljeprisutviklingen fremover blir selvsagt også viktig. Oljeprisen holder seg godt og markedet venter ikke store endringer i prisbildet de neste par årene.

Andre sektorer

Videre vil virkningene for regionen samlet også påvirkes av hvordan det går i andre sektorer. Betydelige infrastrukturinvesteringer gir styrefart. Det går også noe bedre i verdensøkonomien, som løfter eksportutsiktene.

Lave renter gir også drahjelp.   Norges Bank justerte ned rentebane i siste oppdatering slik at renteoppgang ikke ventes før i 2016.

Moderate utslag

En del bedrifter vil møte utfordringer og arbeidsledigheten vil trolig stige noe fremover.

Imidlertid har tidligere erfaringer illustrert at selv ved mer dramatiske sjokk – som da oljeprisen falt på slutten av 1990-tallet og i perioden i kjølvannet av finanskrisen –  ble utslagene i eksempelvis arbeidsledighet mer moderate enn man kunne fryktet.

I førstnevnte tilfelle steg arbeidsledigheten i Rogaland fra 2 til 3 prosent, og i sistnevnte steg den fra 1 til 2,5 prosent, mens utslagene i Hordaland var noe mindre.

Positive sider med nedgang?

En pust i bakken kan også ha positive sider etter flere år med høy vekst, voksesmerter og økte kostnader. Kostnader har steget mye i mange år, og de justeringer som nå må foretas kan være med på å gjøre oss mer tilpasnings- og konkurransedyktige framover.

Dempet aktivitet

Vi må leve med at aktiviteten varierer. Fremtiden er sjelden en rett linje. Den siste prognosen for neste års oljeinvesteringer er en påminnelse om dét og vil dempe aktiviteten neste år.

Selv om vi ikke helt kan utelukke mer betydelige utslag for regionen, har tidligere erfaringer likevel vist at frykten for bratt nedgang gjerne overdrives når usikkerheten er stor og det ser som mørkest ut.

 

Les Kyrre M. Knudsens forrige kommentar på Sysla:  – Fortsatt lys i Olje-Norge