I et innlegg på iLaks den 1. februar (Sysla samarbeider med Ilaks og publiserte også innlegget, red. anm.), stilles det spørsmål ved Bellonas troverdighet fordi vi er deleier i selskapet Ocean Forest sammen med Lerøy.

Før vi sier noe mer må vi presisere at Bellona ikke har vært involvert i Lerøy Auroras søknader om oppdrett i Ullsfjorden i Troms. Bellona mener absolutt at man bør tenke seg om før man starter lakseoppdrett i nye områder, særlig i nærheten av lakseførende vassdrag.

Fremtidens løsninger

Bellona er imidlertid glade for at Lerøy vil jobbe med Ocean Forest og gi oss tilgang til sine anlegg. Gjennom Ocean Forest forsker vi på miljøvennlig akvakultur, særlig dyrking av tang, tare, skjell og andre arter fra lavt nede i næringskjeden.

Disse dyrkes enkeltvis eller sammen med fisk i et kunstig økosystem kalt integrert oppdrett. Her blir spillfôr og avfall fra fisken mat for andre arter.

Vi har gått inn i dette fordi vi vil være med å forme fremtidens løsninger heller enn å sitte på sidelinjen og kritisere.

All matproduksjon gir et miljøavtrykk, og en voksende befolkning krever en enorm økning i verdens matproduksjon. Da er det viktig å se på de løsningene som gir mest effektiv produksjon med et så lavt klima- og miljøavtrykk som mulig. Her er det et stort potensial for dyrkning av mat i havet, dersom det gjøres forsvarlig.

Luksusvare

Norsk laks er en luksusvare på verdensbasis og vil neppe kunne brødfø verden. Men kunnskapen og teknologiutviklingen fra norsk oppdrettsnæring gir allerede i dag viktige bidrag til verdens matproduksjon.

Det er ingen tvil om at laksenæringen har miljøutforinger. Rømming, lakselus og kjemikaliebruk er noen eksempler. Det er et skrikende behov for et tydeligere regelverk for medikamentbruk i Norge. Bellona har, som en av få miljøorganisasjoner, kommet med innspill til myndighetenes nye regelverk og vi forventer at regjeringen nå tar tak i dette.

Næringsutslipp fra lakseanlegg er også en viktig problemstilling. Dersom produksjonen skal femdobles, slik regjeringen legger opp til, vil dette kunne bli et stort problem. Vi mener dette må tas tak i nå slik at man er i forkant av problemet. Her kommer arbeidet i Ocean Forest inn som et viktig bidrag. Produksjon av makroalger er en av de mest lovende løsningene for opptak av disse næringssaltene, enten gjennom taredyrkning eller integrert havbruk.

Menneskemat

Utslipp av næringsstoffer (avføring og spillfôr, slam) fra oppdrett kan ha negativ miljøeffekt, særlig i skjermete områder med lite vannstrøm. Dyrking av skjell rundt merdene eller bunndyr under merdene, kan være med å redusere problemet. Slik blir overskuddsnæringen en ressurs for arter lenger ned i næringskjeden, som blåskjell og tang og tare.

Disse artene kan igjen brukes til flere formål; mat, fôr eller bioenergi. Det meste av taren Ocean Forest har solgt har gått direkte til menneskemat. Potensialet for andre bruksområder er stort og må utforskes videre. Det er også verdt å nevne at tang og tare tar opp CO2, noe som kan ha et positivt bidrag til CO2-nivå i havet og havforsuring.

Vi er også involvert i oppsamling av slam. Slam fra oppdrett er en ressurs på avveie om det ikke utnyttes. Slam kan også bli til gjødsel og biogass. Bellona samarbeider både med Lerøy og andre om løsninger for oppsamling og benyttelse av slam.

Alt setter spor

Kronikkforfatterne spør hvorfor Bellona velger å samarbeide med Lerøy. Svaret er at vi ønsker å jobbe med næringen for å finne de gode løsningene. Vi mener det er en konstruktiv vei mot et felles mål om en bærekraftig oppdrettsproduksjon.

Dersom man som miljøorganisasjon vil påvirke er det liten vits i å jobbe med noen som allerede får til alt, man må jobbe med noen som erkjenner sine problemer og ønsker å gjøre noe med dem. Vi kommer ikke bort fra at all menneskelig aktivitet setter spor, desto viktigere er det å se på hvordan vi kan minimere disse fotavtrykkene. Å fjerne kilden til forurensningen, i dette tilfellet produksjon av fisk, er heller ikke et bærekraftig alternativ siden vi trenger å produsere mat på en effektiv måte. Der er fisk uovertrufne sammenlignet med husdyr på land.

Bellona setter stor pris på at flere enn oss engasjerer seg for miljøet. Vi ser også de lokale utfordringene ved oppdrett. Derfor har vi satset på en arbeidsmetode der begge parter lærer av hverandre.