Regjeringen vil lovfeste tilskudd til sysselsetting av sjømenn, den såkalte nettolønnsordningen.

Dette er en etterlengtet endring for sjøfarten. Å lovfeste ordningen gir større forutsigbarhet for fremtiden.

Arbeiderpartiet, som lot ordningen stå urørt i åtte år, sett bort fra år 2008 da de innførte 198.000 kr som tak i for offshore, svarer nå med å foreslå å utrede norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann og på norsk sokkel.

En utredning de selv gjorde i 2007 viste at dette ikke var mulig for EØS borgere.  Likevel, et tilforlatelig forslag som har skapt begeistring hos de seilende, men som er urealistisk å gjennomføre i praksis, selv for en AP regjering.

– Lite land, stor maritim nasjon

Det nærmer seg valgkamp og da er det jo som kjent greit å skape urealistiske forventninger fra Arbeiderpartiet sin side.

Norsk skipsfart er i stor utstrekning basert på tilgang til utenlandske markeder.

Vi er et lite land, men en stor maritim nasjon.

I tråd med dette er også det norske markedet åpnet for konkurranse fra utenlandske skip.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler gjelder for skip og flyttbare innretninger under norsk flagg, med unntak av NIS skip og utenlandske skip. Skip er ikke omfattet av arbeidsmiljøloven, men reguleres i stedet gjennom eget regelverk på det sosiale området, i hovedsak gjennom skipsarbeidsloven.

Les også: Sjømannsorganisasjonene føler seg sveket av Frp

– Allmenngjøring problematisk

Ved innføring av krav om oppholdstillatelse for utenlandske sjøfolk på utenlandske skip i norsk innenriksfart ble det folkerettslige mulighetsområdet vurdert av UD.

Forpliktelser i EØS-avtalen (art. 3 i forordning 3577/92) innebærer at krav om oppholdstillatelse ikke kan innføres overfor skip og mannskap fra EØS-land.

En har også vurdert handlingsrommet for allmenngjøring. Konklusjonen er at det ikke er mulig å stille krav til lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk på skip på grunn av nevnte forpliktelser i EØS-avtalen, som fastslår at spørsmål vedrørende mannskap er overlatt til flaggstaten (unntatt for øykabotasje og skip under 650 tonn).

En allmenngjøring av tariffavtaler i forhold til mannskap på utenlandske skip er derved problematisk både i forhold til flaggstatsprinsippet og EØS-avtalen, likevel ønsker Arbeiderpartiet å utfordre dette.

– Tilskuddsordningen viktig

Fremfor å lovfeste norsk lønns- og arbeidsbestemmelser i norske farvann og på norsk sokkel i strid med internasjonale forpliktelser, slik Arbeiderpartiet ønsker, burde vi heller drøftet mulighetene for å utvide ordningen permanent til å omfatte flere segmenter der norske skip opererer.

Antallet sjøfolk som er omfattet av ordningen har vært relativt stabil de siste årene, men grunnet krisen i offshore er mange permitterte og oppsagt. En utvidelse av ordningen ville således vært svært nyttig for sysselsetting av sjøfolk.

Regjeringen har styrket og forenklet tilskuddsordningen betydelig siden den ikke ble hevet under den forrige regjeringen. Grensen for maksimal utbetaling for skip i norsk kystfart, for hurtigruta, og for utenriksferger i NOR er betydelig forbedret. Tilgang til tilskudds ordning i NIS er gjort lettere, og det er innført ei særskilt ordning for NIS-konstruksjonsskip.

Høyre mener en god tilskuddsordningen er en forutsetning for å sikre norsk maritim kompetanse, rekruttering av norske sjømenn og at rederiene har konkurransedyktige rammevilkår.

Nettopp derfor er det viktig at denne lovendringen kommer nå.

En lovfestet tilskuddsordning vil bidra til at havnæringen blir mer attraktiv og bidrar til å bevare Norges posisjon som en ledende maritim nasjon. Det er viktig for næringen og for norsk økonomi.