Etter at svoveldirektivet trådte i kraft for ett år siden, har Sjøfartsdirektoratet gjennomført nærmere 200 kontroller av bunkersen på skip som har gått til kai i Norge.

I åtte tilfeller har det blitt avslørt svovelinnhold i bunkersen som overstiger grensen på 0,1 prosent.

Åtte lovbrudd avdekket

Skipet Sardius, som tilhører det nederlandske rederiet De Bock Maritiem BV, ble det første som ble ilagt bot for brudd på regelverket etter at det ble innført i Norge.

Ifølge Sjøfartsdirektoratet inneholdt bunkersen 13 ganger mer svovel enn lovlig. Straffen ble 100.000 kroner i overtredelsesgebyr.

Fakta

Svoveldirektivet

 • Ble vedtatt av EU i 2012.
 • 1. januar 2015 måtte rederiene redusere innholdet av svovel i bunkersen fra 1 til 0,1 prosent på skip som seiler innenfor Østersjøen, store deler av Nordsjøen og Den engelske kanal (det europeiske SECA-området).
 • Overgangen til lavsvovlig drivstoff har ført til høyere bunkerspriser for store deler av skipsfarten.
 • Om lag 10.000 skip driver godstransport i dette området.
 • Under 300 av disse seilte før de nye reglene med løsninger som gjorde at de oppfylte kravene.
 • Resten har enten måttet gjøre kostbare ombygginger eller bruke drivstoff som koster mer enn drivstoff med høyere svovelinnhold.
 • Ifølge WWF bidrar luftforurensing fra skipsfart til 50.000 for-tidlig-dødsfall i Europa hvert år, og helsekostnader alene forbundet med denne forurensingen er estimert til 60 milliarder euro hvert år.

Kilde: Thema og norsk industri

I tillegg til Sardius er følgende status i Sjøfartsdirektoratets oversikt per 8. desember:

 • 2 saker med vedtak om overtredelsesgebyr
 • 2 varsel om overtredelsesgebyr
 • 1 varsel som nå er ferdigstilt
 • I tillegg er det 4 andre saker som er til vurdering

Nytt våpen i arsenalet

Til sammen har inspektørene altså avslørt ti regelbrudd på sine nærmere 200 kontroller.

Sjøfartsdirektoratet skal bruke et håndholdt spektrometer type Titan1 600 i kontrollene.

Sjøfartsdirektoratet skal bruke et håndholdt spektrometer i kontrollene.

– Vi vil legge oss på omtrent samme nivå i 2016, sier Alf Tore Sørheim, underdirektør i avdelingen for Inspeksjon og beredskap hos Sjøfartsdirektoratet.

Men etter nyttår får inspektørene et nytt våpen i arsenalet i kampen mot svovelsynderne.

Apparatet de har kjøp ett eksemplar av er utstyrt med et røntgen-system som analyserer bunkersen i et prøveglass.

– Dette skal testes ut i SECA området og poenget med apparatet er at de kan gi en indikasjon på overholdelse av kravene allerede når våre inspektører er om bord, sier Sørheim.

Gir svar med en gang

Før jul skal apparaturet være på plass hos direktoratet i Haugesund, hvorpå inspektørene vil få opplæring.

Etter nyttår, gjelder det å ikke “blåse rødt” når de kommer om bord.

– Med dette apparatet får vi raskt en indikator på om svovelinnholdet er for høyt, sier Sørheim.

Dersom prøven gir utslag på apparatet, vil inspektørene sende prøver av bunkersen til laboratoriekontroll, slik de gjør med samtlige prøver i dag.

Prøvene koster om lag tusen kroner stykket.

– Med apparatet kan vi komme over flere fartøy, og sende inn oljeprøver på de analysene som viser at de er over grensen. Vi bruker med andre ord ressursene på de rette fartøyene samtidig som overvåkingen blir økt, sier Sørheim.