Ved utgangen av desember i fjor, var det totalt 1163 helt- eller delvis ledige sjøfolk registrert hos NAV.

Det er flere enn det har vært på noe tidspunkt, siden nedturen offshore startet etter sommeren 2014.

– Utover eventuelle sesongsvingninger vil jeg tro vi ser en del effekter av nedgangen innen olje her. Mange supplyskip ligger jo nå til kai langs kysten på Vestlandet, og det er nok hovedforklaringen på den økende ledigheten vi ser innen maritime yrker de siste årene vil jeg tro, sier seniorrådgiver Johannes Sørbø hos NAV.

Tips andre som bør kjenne denne utviklingen på Facebook her 

Svaret ligger i opplagsbøyene

Ser en nærmere på tallene, er det én gruppe sjøfolk som har hatt spesielt bratt økning i ledigheten de siste månedene: Dekksoffiserer og loser.

Det er grunn til å tro at offiserene står for mesteparten av endringen, siden det ikke er noe som indikerer at der skal ha vært store endringer i antallet ledige loser den siste tiden.

Det er Norsk Sjøoffisersforbund som fagorganiserer flest offiserer her til lands, og sjef Hans Sande i forbundet gir Sørbø rett i sin analyse: Svaret er å finne i opplagsbøyene.

Til sammen ligger 186 norskeide offshore-skip i opplagsbøyene. Tallet har økt jevnt og trutt siden slutten av 2014.

En nærmere kikk  i Opplagsregisteret viser at 76 av de norskeide skipene som ligger i opplag, er registrert i utenlandske skipsregistre.

29 er registrert i Norsk internasjonalt skipsregister, og 81 er registrert i Norsk ordinært skipsregister.

– Nærmere halvparten av skipene som ligger i opplag i Norge er båter under fremmed flagg som har operert på andre lands sokler. Mange av dem har hatt norske offiserer, men utenlandske ansatte til å bekle de underordnede stillingene, sier Sande.

Skip og rigger

Når hele mannskapet på et skip hvor dette gjelder blir oppsagt eller permittert, er det kun de norske offiserene som vil vises igjen i den norske arbeidsledighetsstatistikken.

– Det kan være noe av forklaringen på den økte ledigheten blant offiserene, sier Sande.

Fakta

Ledighetstallene fra NAV

  • Tallene fra NAV er ikke fullstendige, siden de bare registrerer navigatører, maskinister, matroser og motormenn.
  • Andre grupper sjøfolk, slik som elektrikere, kokker og forpleining blir ikke fanget opp i ledighetsstatistikken for sjøfolk på den måten NAV klasifiserer yrker.
  • Derfor er de reelle ledighetstallene for sjøfolk høyere.
  • Sysla har tidligere skrevet at over 1000 norske sjøfolk har mistet jobben de siste to årene.
  •  I siste utgave av Maritim Logg, anslår sjømannsorganisasjonene selv at 1500 sjøfolk er oppsagt eller permitterte siden aktivitetsfallet offshore i 2014.

Forbundet hans representerer ikke bare folk på skip, men også på rigger.

Da vi gikk inn i det nye året var 27 rigger av totalt 44 på norsk sokkel uten kontrakt, ifølge tall fra Rederiforbundet.

1. januar i år lå det 10 rigger i opplag. Innen 1. august 2017 er det 32 rigger som vil være uten kontrakt.

– Det er en del sertifikatpliktige stillinger på rigger også som er blitt ledige på grunn av høyt antall rigger i opplag – det kan være alt fra plattformsjefer til controllere, som fanges opp av denne statistikken, sier Sande.

Kan være mye høyere

Tallene fra NAV viser ikke hele bildet (se fakta).

Det er uansett grunn til å tro at antallet ledige registrert hos NAV vil øke i perioden vi nå går inn.

– Generelt er det gjerne slik at ledigheten øker i starten av året, særlig i januar, blant annet fordi mange kontrakter går ut ved årsskiftet. Så går ledigheten gjerne litt ned utover våren ettersom flere av de som blir ledige i starten av året kommer i jobb igjen, sier seniorrådgiver Johannes Sørbø hos NAV.

Om sommeren øker så gjerne ledigheten igjen både fordi en del arbeidskontrakter igjen går ut etter første halvår, og naturligvis også fordi flere nyutdannede da kommer og melder seg ledig.

– Dette er vanlige sesongmønster når vi ser på ledigheten samlet, men det er mulig det er noen andre sesongmønster inne for maritime yrker.