Dette er noen av hovedfunnene i Rederiforbundets konjukturrapport:

 • Over 7000 mistet jobben i norske rederier i fjor, og det vil bli flere oppsigelser i år (les egen sak her)
 • Siden år 2000 har den norske maritime næringen i økende grad blitt offshore-orientert. Situasjonen har nå endret seg betraktelig. Tidligere anslag fra Menon Economics har vist at inntektene fra olje- og gassektoren har utgjort tre fjerdedeler av den maritime næringens samlede inntekter. Rederienes andel har vært minst like høy, trolig over 80 prosent. Dersom rederienes egne prognoser for 2017 slår til, vil inntektene fra olje- og gassektoren for første gang på mange år utgjøre mindre enn halvparten av norske rederiers samlede inntekter.
 • Norge opprettholder sin plass som verdens sjette største skipsfartsnasjon i 2016, målt i flåteverdi. Dette er samme posisjon som året før, hvor Hellas, Japan, Kina, USA og Tyskland ligger foran oss på listen.
 • Den norske flåten verdsettes til 51 milliarder dollar i 2016, noe som er en nedgang fra 65 milliarder dollar i 2015. Dette tilsvarer et fall på 21 prosent.
 • Det er offshoresegmentet som har hatt det største verdimessige fallet, med en nedgang som tilsvarer 29 prosent.
 • Verdensflåten verdsettes til 914milliarder dollar i 2016. Dette er en nedgang på 13 prosent fra året før.
 • Den norske utenriksflåten har det siste året hatt en vekst på seks prosent i dødvekttonn, samtidig som den har holdt seg stabil i antall skip. Flåten teller nå 1716 skip med en dødvekttonnasje på 43,4 millioner tonn.
 • Ordreboken til utenriksrederiene har blitt halvert det siste året, både i størrelse og verdi. Ved norske verft har det nesten ikke blitt inngått nye kontrakter av utenriksrederiene. Ser man på tallene for skipsbygging globalt, har ikke ordreinngangen vært så lav på over 30 år.
 • Av rederiforbundets medlemmers om lag 550 offshore service-skip ligger nå 150 av disse i opplag. Dette tilsvarer mer enn hvert fjerde offshoreskip i våre medlemmers offshore service-flåte. Blant offshore entreprenører ligger nå om lag 45 prosent av rederiforbundets medlemmers riggflåte i opplag.
 • Dersom forventningene til Rederiforbundets medlemmer om opplagssituasjonen viser seg å være riktig, betyr dette et vedvarende utfordrende marked i 2017, og ingen store endringer i opplagssituasjonen i løpet av året.
 • Det eneste segmentet som forventer vekst i omsetning i 2017 er deep sea-rederiene. Dette segmentet forventer å øke omsetningen med 3 prosent til 100 milliarder kroner i 2017.
 • Hvis prognosen for 2017 slår til, vil det innebære at offshore service-rederienes inntekter vil reduseres med om lag 40 prosent siden toppåret 2014. Inntektene vil da ha falt med over 40 mrd. kroner på tre år, fra 100 mrd. kroner i 2014 til 59 mrd. kroner i 2017.
 • Fra 2015 til 2017 forventes norske rederiers samlede driftsinntekter fra olje- og gassmarkedet å falle med mer enn 40 prosent. Inkluderes reduksjonen i 2014, er inntektene halvert siden olje- prisfallet startet i 2014. I 2016 var de petroleums- rettede inntektene på 125 milliarder kroner. Dersom forventningene slår til, vil de petroleumsrelaterte inntektene for 2017 beløpe seg til 96 milliarder kroner.

Kilde: Rederiforbundets konjukturrapport

Les også: Nå er ikke lenger offshore størst i norsk shipping