Det mener OG21.

Den økte produksjonen tilsvarer opp mot 5000 milliarder kroner og kan føre til prosjekter som kan skape flere tusen arbeidsplasser i norsk leverandørindustri, viser nye beregninger gjort for OG21.

Petroleumsindustrien i Norge står overfor store utfordringer med å tilpasse seg lavere oljepris, utvikle en sokkel som i stor grad er moden og krav og forventninger om betydelig reduksjon i klimagassutslipp. OG21 – Olje og gass for det 21.århundret – beskriver i sin nye strategi hvordan utfordringene kan løses og verdipotensialet utnyttes:

Klimagassutslipp kan reduseres ved forbedringer av eksisterende kraftproduksjonsanlegg på sokkelen. Men det ligger også stort reduksjonspotensiale i radikalt nye løsninger som for eksempel bruk av fornybar kraft, hybridløsninger med batterier og karbonfangst og lagring, gjerne i kombinasjon med konvertering av naturgass til hydrogen.

Kostnader knyttet til leting, feltutvikling og drift må reduseres for å opprettholde konkurransekraften til norsk sokkel. Nye teknologiløsninger som f.eks. robotisering, ubemannede plattformer og fjernstyring er viktige for å få til den nødvendige produktivitetsøkningen.

Utnytting av de gjenværende og store ressursene på norsk sokkel er avhengig av innsats på flere områder: Kostnadsreduksjon og effektivisering er viktig for at flere felt blir lønnsomme. Det er også viktig med ny kunnskap og teknologi for å forstå geologien og petroleumsreservoarene på norsk sokkel, og vi trenger derfor bedre letemodeller, bedre forståelse av hvordan olje og gass beveger seg i undergrunnen og mer effektive og miljøvennlige måter å hente inn seismiske data på. Sist, men ikke minst, trenger vi nye, avanserte metoder for økt utvinning, f.eks. kjemikalier som gjør at olje og gass frigjøres og strømmer effektivt i reservoarene.

Petroleumsforskning er viktig for å utvikle ny kunnskap og teknologi. OG21 viser i strategien at myndighetene får svært mye igjen for å støtte forskning på de prioriterte teknologiområdene, men også at det er et betydelig behov og rom for offentlig støtte til petroleumsforskning i årene som kommer.

Verdien av teknologi blir først reell når den tas i bruk, og OG21 mener at det tar for lang tid. Myndighetene bør se på om det er sterke nok incentiver for oljeselskap til å ta i bruk ny teknologi. Industrien på sin side bør se på sine rutiner og samarbeidsformer, f.eks. om kontrakter i større grad bør stimulere til bruk av ny teknologi.