– Vi lager mer berggylt enn tidligere, men erfaringen er at det er en krevende art i oppdrett. Det er en art med mange særegenheter, sier daglig leder Halvard Hovland i Havlandet Marin Yngel.

Selskapet i Sunnfjord drev tidligere med torskeoppdrett, men satset for fullt på leppefisken berggylt i fjor.

Særegenhetene han snakker om, er blant annet at den må ha levende fôr, at all fisken fødes som hunner og at produksjonssyklusen er ganske lang.

Leverer berggylte_2

Berggylt fra Havlandet Marine Yngel. Foto: Eivind Nordvik Hauge

500.000 fisk

Målet til Havlandet Marin Yngel er å kunne levere en halv million settefisk i året til oppdretterne som står bak Sunnfjord Rensefisk (se faktaboks). I tillegg vil de levere yngel til andre.

– Vi er ikke der riktig ennå. Vi klarer å produsere det målfestede antallet i naturlig gytesyklus, men på de årstidsforskjøvne gytesyklusene, er vi ikke der vi skal være. Vi har fremdeles ting vi må finne ut av for å bli flinkere, sier Hovland.

Å produsere yngel til andre tider på året enn om sommeren, når den gyter i naturen, har vist seg å være krevende. Havlandet Marin Yngel jobber nå med å avle frem berggylt som passer bedre i oppdrett. Denne forskningen er blant annet støttet av miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge.

Fødselshjelp

Planen er å spesialisere seg på yngelproduksjon.

Fakta
  • De som har investert i Sunnfjord Rensefisk er: E. Karstensen Fiskeoppdrett, Marø Havbruk, Flokenes Fiskefarm, Sandnes Fiskeoppdrett, Landøy Fiskeoppdrett, K. Strømmen Lakseoppdrett og Sulefisk.
  • Det er Sunnfjord Rensefisk som har gitt Havlandet Marine Yngel i oppdrag å produsere berggylt.
  • Havlandet Marin Yngel ble etablert i 2000 for å produsere torskeyngel til Havlandet Havbruk og andre selskaper i bransjen.

– Vi har et samarbeid med Njord Salmon som har tilgang til spillvarme, og er velegnet til å ta fisken videre fra yngel til settefisk. Dermed kan vi konsentrere oss om å være et skreddersydd yngelanlegg, med vår teknologi, kompetanse og kapasitet. Det er fornuftig at vi spesialiserer oss på fødselshjelp, og å få fisken gjennom det kritiske vinduet. Når de krever større kar, kan de flyttes til anlegg som er bedre egnet for det.

Selskapet måtte gi opp oppdrett av torsk, men mener erfaringen derfra er avgjørende for å få til berggylt.

– Det var ikke økonomi nok i sluttleddet til å bære verdikjeden. Men selve yngelproduksjonen gikk så det suste. Det var mange koder som ble knekt, og som ligger der i dag, sier Hovland.

Tror på torskeoppdrett

Fremdeles har de stamfisk av torsk i merder, med et håp om at det en gang går an å ta opp igjen torskeoppdrett.

– Jeg tror vi gjorde mye galt den gangen man satset på torsk, sier Hovland.

Bedre markedsføring, bedre stamfisk og riktige volumer vil hjelpe om produksjonen blir tatt opp igjen, tror han.

– Gitt den riktige tilnærmingen tror jeg at det går an å differensiere seg fra villfisksegmentet, og få økonomi i produksjonen. Men i hvilken skala, er vanskelig å si.

Nesten pluss

Som følge av den mislykkede torskesatsingen, er selskapets aksjekapital tapt. Selskapet skriver i årsrapporten at det vil tas grep for å tilføre frisk egenkapital, og garanterer for at morselskapet INC Invest vil overføre nødvendig kapital.

Selskapet økte i fjor inntektene fra 7,8 til 12,7 millioner kroner. Resultat før skatt steg fra et underskudd på 7 millioner til nesten pluss.

– Avtalen vi har med lakseoppdretterne sikrer oss mot den store økonomiske risikoen. Men før produksjonen er skalert opp, er det små muligheter til å drive noe butikk. Å si at det løsner, er feil. Men man kan si at de økonomiske utfordringene vi hadde med torsk da markedet forsvant, ble bedret da vi gikk over til å produsere en fisk det var etterspørsel etter, sier Hovland.

Årsresultat Havlandet Marin Yngel (i mill. kr)

 20152014
Driftsinntekter12,77,7
Driftsresultat- 0,4- 4,1
Resultat før skatt- 6,3- 7