Blir forslaget fra det regjeringsoppnevnte utvalget gjennomført, må Havfisk tåle en inndragning og omfordeling av 15-25 prosent av sine trålerkvoter. Det tidligere Røkke-kontrollerte selskapet ble nylig solgt til Lerøy. Rederiet har i dag 12 torskekonsesjoner.

– Ut fra dagens antall torskekvoter vil mellom 6.000 og 10.000 tonn torsk gå inn i kvotebanken og bli auksjonert til fiskeindustrien, sier utvalgsleder Lars Mathiesen som onsdag overleverte pliktkommisjonens innstilling til fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Årlig auksjon

Inntektene fra kvotesalget skal ifølge forslaget fra utvalget gå til nordnorske kyststamfunn. De foreslår at Norges Råfisklag skal auksjonere ut de inndratte kvotene til kystflåten.

Det såkalte pliktsystemet blant torsketrålerne ble innført for å sikre fiskeindustrien i Nord-Norge jevn tilgang på råstoff, skape lønnsom industri og opprettholde sysselsetting og bosetting.

Det innebar opprinnelig leveringsplikt til visse anlegg, bearbeidingsplikt av råstoff og en plikt til å opprettholde aktiviteten ved visse fiskeanlegg.

Fungerer ikke

Ekspertutvalget slår fast at leveringsplikten som ble omgjort til en tilbudsplikt, og bearbeidingsplikten, i dag ikke fungerer etter intensjonen. Annerledes er det med aktivitetsplikten. En tredel av trålerne i Havfisk ASA har aktivitetsplikt til Stamsund, Melbu, Hammerfest, Storbukt, Kjøllefjord og Båtsfjord.

Fakta
  • På 1980- og 1990-tallet ble systemet med leveringsplikt for torsketrålere innført. Leveringsplikten innebar at torsketrålerne som var eid av fiskeindustrien ble pålagt å levere råstoff til sine anlegg i Nord-Norge. Ordningen skulle hindre spekulasjon med råstoff og sikre drift ved anleggene.
  • Ved tildeling av trålkonsesjoner på 90-tallet ble det også innført en aktivitetsplikt for å hindre nedleggelse av anlegg som var omfattet av leveringsplikten.
  • I 2003 ble leveringsplikten omgjort til en tilbudsplikt der det er nok å tilby fisken til industrien.
  • Bearbeidingsplikten ble innført i 2006. Den innebærer et pålegg til industrien om å videreforedle mesteparten av torsken som er kjøpt under tilbudspliktordningen.
  • Et ekspertutvalg slår fast at systemet ikke fungerer, og foreslår nå å fjerne hele pliktsystemet.

(Kilde: Pliktutvalgets rapport om pliktsystemet)

Havfisk og industrien har argumentert med at aktivitetsplikten er kostbar for trålerne. De hevder det hemmer bedriftenes mulighet til å utnytte råstoffet mest lønnsomt.

Flere kommuner har tatt til orde for å gjeninnføre leveringsplikten. De krever at trålerne må få inndratt sine konsesjoner som bør omfordeles til kystflåten.

– Vi ivaretar begge disse hensynene i vårt forslag. Men legger til et nytt element med en kvotebank som årlig auksjonerer ut de inndratte kvoteandelene til foredlingsindustrien, sa utvalgsleder Lars Mathiesen da han presenterte forslaget.

Kortslutning

Dette kaller SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes en kortslutning. Også Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talskvinne Ingrid Heggø er oppgitt.

– De slår fast at systemet ikke fungerer, men tar utgangspunkt i et havarert system når de beregner verdien. Intensjonen var at hele fangsten skulle leveres til anleggene. Nå lar de rederne stikke av med mesteparten av verdien på fisk de var forpliktet til å levere, sier Fylkesnes til NTB.

– Dette vil bryte med viktige prinsipper i fiskeripolitikken om at fiskekvotene skal disponeres av aktive norske fiskere og komme fellesskapet til gode. Forslaget bryter også med intensjonen bak leveringspliktene, sier Heggø.

Behandles før jul

Det var fiskeriminister Per Sandberg som nedsatte utvalget etter stortingsbehandlingen av sjømatindustriutvalgets NOU i mars i år. Rapporten sendes på høring, og fiskeriministeren lover å fremme sak for Stortinget før jul. Han karakteriserer ekspertutvalgets rapport som «spennende».

– Vi må løse denne floken som har ridd både næringa og samfunnene i så lang tid. Jeg gleder meg til å ta fatt på dette arbeidet, sier Sandberg