Vestlandsrådet (et politisk samarbeidsråd mellom de fire fylkeskommunene på Vestlandet) har engasjert IRIS for å gjennomføre en studie av kompetansebehov i år og fram mot 2020 hos leverandører til sjømatnæringen og biomarin industri på Vestlandet, skriver Ilaks.

Det er gjennomført en elektronisk undersøkelse og telefonintervjuer med svar fra 186 bedriftsenheter som representerer rundt 50 prosent av all sysselsetting hos leverandører til sjømatnæringen og biomarin industri på Vestlandet.

ansatte4-600x601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt er det ansatt folk hos leverandører til sjømatnæringen og biomarin industri i 90 av Vestlandets 121 kommuner.

Utstyrsleverandørleddet rekrutterer flest

Rapporten slår fast at det er rundt 8100 sysselsatte hos leverandører til sjømatnæringen og biomarin industri på Vestlandet. Av dette er 600 ansatt innen biomarin industri og 7500 hos leverandørene. Utstyrsleverandøren er det største segmentet hos leverandørene. Fôr, medisin og forskning & utvikling er nest størst.

Av bedrifter som ikke inkluderer offentlig forvaltning eller forskning, Sølvtrans, OptimarStette og Rostein de selskapene som sysselsetter flest i leverandørindustrien (se tabell).

I tillegg har Vestlandet flere leverandøransatte enn resten av landet til sammen. Biomarin industri har også sitt klare tyngdepunkt på Vestlandet.

Trenger kompetanse fra mange ulike fagmiljøer

De fire vestlandsfylkene (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal) står for nesten halvparten av samlet norsk fiskeeksport. Vestlandet huser også store deler av leverandørvirksomhetene til sjømatnæringen, og er således regionen med størst verdiskaping fra ringvirkningeransatte1-600x391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2014, på oppdrag fra Sett Sjøbein, gjennomførte Sintef (2014) en kartlegging av behov for kompetanse og arbeidskraft i den nasjonale sjømatnæringen.

Ett hovedfunn i rapporten er at leverandørnæringen synes å ha større behov for ansatte med høyere utdanning enn primærvirksomhetene innen fiskeri, oppdrett og fiskeindustri. En betydelig andel av de ansatte i leverandørnæringen har fagutdannelse, og en stor andel av disse har dette i klassiske industrifag.