Hva er fracking?

Sand, vann og kjemikalier pumpes ned i bakken med høyt trykk for å sprekke opp (frakturere) skiferformasjoner.

Dermed trekker man olje og gass ut av reservoaret og inn i den horisontale brønnen. Kjemikaliene som utgjør rundt 1-2 prosent av den totale væsken, gjør vannet «glattere» slik at det kan presses gjennom mindre åpninger. Utvinning av skiferolje og skifergass er andre betegnelser på fracking.

Mody Torres of Select Energy Services monitors water tanks at a Hess fracking site near Williston

Vann, sand og kjemikalier pumpes ned i undergrunnen for å sprekke opp formasjonene slik at olje og gass kan sive inn i brønnen. Foto: Scanpix

Hvilke land driver med dette?

USA er klart størst. Av den samlede oljeproduksjonen i USA på rundt ni millioner fat per dag, står skiferolje for halvparten. Dette er tre ganger mer enn produksjonen på norsk sokkel.

Andre land som utvinner skifergass eller olje fra tette formasjoner er Canada (olje og gass), Argentina (olje) og Kina (gass).

Canada produserer rundt en halv million fat skiferolje per dag. Når det gjelder skifergass ligger canadisk produksjon på et nivå som også utgjør rundt 10 prosent av USA. Kinesisk og argentinsk utvinning er nærmest ubetydelig så langt.

Har fracking potensial andre steder i verden?

Det er avdekket et stort potensial for utvinning av olje og gass gjennom fracking flere steder i verden. Nylig ble det for eksempel gjort et gigantisk oljefunn like ved Gatwick flyplass utenfor London.

Funnet ble gjort i tette steinlag som i skiferformasjoner, og må utvinnes ved hjelp av fracking. Potensialet for hva som kan utvinnes ligger flere ganger høyere enn Johan Sverdrup.

Analysebyrået PIRA har beregnet at verdens samlede utvinnbare ressurser av skiferolje er en trillioner fat. De største reservene finner vi i Midt-Østen og Russland som begge har større forekomster enn USA (se figur under).

shale-potensial

Hva med Norge?

På land er det ikke avdekket noe større potensial i Norge for olje og gass fra skiferlag.

På norsk sokkel finnes det derimot skiferforekomster av en viss størrelse. Det er likevel svært lite sannsynlig at selskapene vil forsøke å utvinne disse siden det finnes så store olje- og gassreserver som kan hentes opp på vanlig måte, både på eksisterende felter, og på nye felter som skal settes i produksjon.

Fracking offshore er dessuten en langt mer krevende prosess enn dagens produksjon.

Hvorfor har fracking påvirket oljeprisen?

Fracking i USA betyr at det i dag er fire millioner fat olje i markedet som ikke fantes i 2010. Markedet klarte ikke å absorbere tilbudsveksten og dette er den viktigste forklaringen på at oljeprisen sank så mye i fjor høst.

Mange ventet at flere produsenter av skiferolje i USA ville gå dukken da prisene sank fordi denne typen produksjon har vært langt dyrere enn tradisjonell utvinning. Men nå ser man at skiferprodusentene har klart å kutte kostnader dramatisk, noe som betyr at vi kan forvente å se høye volumer av skiferolje på lang sikt, også ved lavere priser.

Dette, kombinert med OPECs nye linje med større uvilje til produksjonskutt, kan bety at oljeprisen etablerer seg på et varig, lavere nivå enn tidligere.

Hva er de kommersielle utfordringene ved utvinning av skifergass/olje?

En stor utfordring er transport. Til sjøs kan man legge rørledninger nær sagt hvor som helst, på land er begrensningene mye større og frakten må derfor ofte skje på bane eller i trailere.

Det kreves også store mengder vann til selve frackingprosessen som må kjøres inn til oljefeltene i tankbiler.

Det har vært hevdet at 1300 lastebillass med grus, vann og kjemikalier må til for å gjøre en brønn klar for fracking.

Er norske oljeselskaper involvert i fracking?

Statoil har i flere år vært tungt involvert i flere av de største frackingområdene i USA. Selskapet eier Brigham Exploration som er ledende aktør i oljeforekomsten Bakken i Dakota-statene og Montana. Statoil er også operatør i en del av Eagle Ford-området i Texas og i gassfeltet Marcellus som strekker seg over flere stater i øst.

Hvilke miljøproblemer kan fracking føre med seg?

På nettet finnes det en svær jungel av forskningsrapporter som tar for seg hvordan fracking kan påvirke miljøet. Rapportene spriker i alle retninger og det er lett å gå seg vill. Mange av rapportene er dessuten finansiert av selskaper med partsinteresser, enten i miljøbevegelsen eller olje- og gassindustrien.

Kritiske røster hevder at fracking ødelegger grunnfjellet på en slik måte at olje og gass, samt kjemikalier fra frackingprosessen, lekker til drikkevannsreservoarene. Flere rapporter påviser blant annet dårligere drikkevann og større sannsynlighet for jordskjelv i områder hvor fracking er utbredt. Pennsylvania i USA er kanskje det området hvor debatten har vært tøffest og hvor flest innbyggere hevder at fracking ødelegger drikkevannet. I andre stater, som for eksempel New York, er fracking forbudt.

Fracking protesters

Fracking er kontroversielt og kritikere hevder at kjemikalier fra prosessen forurenser drikkevannskildene. Foto: Scanpix

Rapporter som støtter fracking mener derimot at drikkevannsforurensningene kan forklares på andre måter, blant annet ved naturlige forekomster av grunn gass og mye privat vannboring. Disse mener fracking ikke kan påvirke drikkevannet direkte siden drikkevannsreservoarene ligger inntil et par tusen meter over nivåene hvor frackingen finner sted.

Annen type miljøkritikk mot fracking er visuell forsøpling med mye boretårn, nedbygging av skogsområder og beitemark , samt økt behov for landtransport.

Hva er forskjellen mellom fracking og oljesandutvinning?

Mange blander dette sammen, men vi snakker om to forskjellige prosesser. Oljesand er en blanding av sand eller leire, vann og tung råolje, og den ligger ikke innkapslet i bergarter. Oljesanden hentes ut ved hjelp av damp eller kjemiske løsningsmidler som kan gjøre oljen flytende.

Oljesandutvinning har vært gjenstand for minst like mye kritikk som fracking, og Statoil hevdet tidligere i år at selskapet ikke ville involvert seg i oljesandprosjekter i Canada i dag fordi selskapet ser at utvinningen er for energikrevende og lite bærekraftig.

Kilder: International Energy Agency (IEA), U.S. Energy Information Administration, Statoil, diverse rapporter og magasinartikler.