I vår avslørte Sysla og Offshore.no at minst 26 ansatte i Oljedirektoratet (OD) og Petroleumstilsynet (Ptil) eide Statoil-aksjer for flere millioner kroner.

Det ble tidlig klart at det er i strid med instruksen fra Arbeids- og sosialdepartementet at Ptil-ansatte eier oljeaksjer. Instruksen sier at de ansatte ikke kan ha økonomiske interesser i selskaper tilsynet har kontrollmyndighet over.

I mai ble det kjent at Ptil endrer praksisen for ansatte med slike aksjer. Samtidig søkte tilsynet unntak fra instruksen for åtte ansatte med aksjer.

Krever salg

Sysla og Offshore.no har fått tilgang til departementets svar på søknaden, og tilbakemeldingen er krystallklar: Ansatte som har tilsynsansvar og kontakt med selskapene, skal ikke eie aksjer.

Søknaden avslås derfor for seks medarbeidere med slikt ansvar. To ansatte med utelukkende administrative oppgaver får beholde aksjene.

«Bakgrunnen for at det er forbud (…), er at det overhodet ikke skal kunne stilles spørsmålstegn ved tilsynets uavhengighet eller upartiskhet. Til grunn for instruksen ligger det således et generelt syn om at det vil kunne sås tvil om etatens uavhengighet, dersom dets ansatte har økonomiske interesser i virksomheter som etaten fører tilsyn med,» skriver departementet i sitt svarbrev til Ptil.

Brevet ble sendt i sommerferien. De Ptil-ansatte fikk da seks måneder på seg til å kvitte seg med aksjene. Det betyr at de må være solgt innen midten av januar.

«I mellomliggende periode ber vi om at Petroleumstilsynet er særlig oppmerksom på at den enkelte medarbeider ikke engasjeres i oppgaver som innebærer at det kan sås tvil om tilsynets faglige uavhengighet,» står det i brevet.

Verdien ikke viktig

– Vi tar departementets beslutning til etterretning. Vi gjør som vi har fått beskjed om. Det jobber vi med nå, sier sier pressekontakt Øyvind Midttun i Ptil.

I søknaden om unntak pekte Ptil på at det dreier seg om relativt små aksjeposter.

Departementet er uenig i dette argumentet og gjør det klart at eierandelen ikke skal måles ut fra selskapets totale aksjekapital, men med bakgrunn i betydningen investeringen har for den enkelte ansatte.

Departementet mener aksjepostene ikke er ubetydelige for de ansatte.

«Når det argumenteres for at det av økonomiske grunner er viktig å kunne beholde eierskapet, bekreftes etter vårt syn dette,» skrives det i brevet.

– Som vi har sagt før, har vi hatt en annen forståelse for tolkningen av instruksen enn departementet. Vi har handlet i god tro og har alltid lagt stor vekt på å følge habilitetsregler, sier Midttun.

Departementet understreker at det i avgjørelsen ikke ligger noen mistillit til hvordan tilsynsvirksomheten er utført, verken når det gjelder enkeltpersoner eller tilsynet som helhet.

OD jobber med retningslinjene

I et møte mellom Oljedirektoratet (OD) og Olje- og energidepartementet ble spørsmålet om OD-ansatte med oljeaksjer tatt opp. Der ble det bestemt at direktoratet skal gjennomgå sine retningslinjer og vurdere endringer. Det arbeidet pågår nå.

Se tidslinje for sakens utvikling