Annonse
Annonse
Fred.Olsen Energy dømt til å betale 60 mill. til konkursbo
Til sammen brukte Fred. Olsen Energy drøye 1,3 milliarder kroner på femårsklassingen og oppgradering av den 40 år gamle lete- og boreriggen på Hanøytangen.

Fred.Olsen Energy dømt til å betale 60 mill. til konkursbo

– Vi hadde forventet et bedre utfall, sier finansdirektøren i selskapet.

OLJE OG ENERGI 09.01.2017 06:43 Av Gerhard Flaaten
 

Konkursboet etter Bergen Group-selskapet er tilkjent 54 millioner kroner i erstatning i en voldgiftsdom, etter at klassingen og utbedringene av den nå 40 år gamle riggen Borgland Dolphin gikk fullstendig skeis for to år siden.

I tillegg må Fred. Olsen Energy, som eier selskapet som eier riggen, betale konkursboet drøye seks millioner i renter.

– Vi er godt fornøyde med dommen, sier advokat Gunnar A. Haajhem, partner i Advokatfirmaet Rasmussen og Broch.

Arvet søksmål og motsøksmål

Han ble oppnevnt som bostyrer etter at Bergen Group Hanøytangen (BGHT), det heleide datterselskapet av Bergen Group, gikk konkurs 25. september i 2015.

Fakta

Tvisten om Borgland Dolphin-jobben

 • BGHT og Apply skulle vinteren 2014/2015 utføre femårsklassing, reparasjoner, utbedringer og oppgraderinger på riggen, med henholdsvis 62,5 og 37,5 prosent økonomisk interesse i prosjektet.
 • Allerede fra starten av jobben gikk det galt. Det som skulle bli 71 dager i tørrdokk, ble til 129.
 • Deretter ble det tvist om en rekke forhold.
 • Da riggen forlot Hanøytangen i februar 2015, var det uenighet om 180 millioner kroner i ubetalte regninger.
 • Dermed gikk saken til voldgiftsdomstolen 11. august 2015.
 • En voldgiftsdomstol er oppnevnt av partene i henhold til voldgiftsloven, en ordning det ofte åpnes for i kontrakter av denne typen. Til forskjell fra det ordinære domstolsapparatet, kan ikke en slik dom ankes.
 • Partene var enige om at FOE skyldte BGHT 18 millioner etter jobben.
 • BGHT krevde i tillegg 115 millioner kroner for ti forhold.
 • Dolphin mente å ha tilgode 4,9 millioner kroner, blant annet basert på at de mente å ha krav på 27 millioner kroner i dagmulkt for forsinkelsen.
 • Retten kom altså til at FOE skal betale til BGHT 54 millioner kroner, pluss renter.
 • Blant hovedpunktene fant de at FOE hadde krav på 6,1 millioner i dagmulkt, da BGHT var å laste for 8 dager av forsinkelsen.
 • Den største enkeltsummen i dommen, er 44 millioner kroner som BGHT får i vederlag fra FOE for arbeid knyttet til en bracer på riggen.

Hans desidert største oppgave som bostyrer, har vært å ta stilling til om han ville tre inn i en pågående sak mellom BGHT og eieren av boreriggen Borgland Dolphin, Fred. Olsen Energy (FOE).

Riggen skulle klasses, repareres og oppgraderes i tørrdokken til BGHT på Askøy vinteren 2014/15, men prosjektet skar seg på en rekke punkter (se fakta).

Det endte med at BGHT gikk til sak mot FOE, som gikk til motsøksmål, og saken endte i voldgiftsdomstolen.

Omfattende opprydding

Bostyrer Haahjem og resten av kreditorutvalget måtte bestemme seg for om de ville videreføre saken mot FOE, eller droppe den.

– På samme måte som arbeidet som ble gjort på riggen var meget teknisk avansert og krevende, har den juridiske oppryddingen vært meget komplisert og omfattende, sier Haajhem, som valgte å forfølge saken.

– Vi så at vi hadde tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre den, sier Haahjem.

Det totale kravet var nedjustert fra 190 til 132 millioner kroner. Kostnaden hvis de tapte, ville bli rundt 10 millioner kroner i saksomkostninger.

Deler saksomkostningene

I desember i fjor gikk saken for voldgiftsdomstolen i Oslo. En rekke vitner var kalt inn og ble hørt av de tre dommerne, før de 5. januar i år signerte den enstemmige dommen:

FOE må betale 54 millioner kroner pluss renter (60 millioner kroner totalt) til konkursboet etter BGHT innen 5. februar.

Ifølge Haahjem er pengene allerede på vei inn på konto.

– Dette er en milepæl i bobehandlingen, da dette var en av de større variablene i boet.

Dommerne gir ingen av partene fullt medhold. Dermed deles saksomkostningene, som ifølge Haaheim vil ende et sted mellom 12 og 14 millioner kroner, mellom partene.

– Saken hadde sine sterke og svake sider. Slik det sto, mener vi at dette er en svært tilfredsstillende løsning, sier Haahjem.

– Hadde forventet et bedre utfall

Finansdirektør Hjalmar Krogseth Moe i Fred. Olsen Energy, sier de tar dommen til etterretning.

– Vi hadde forventet et bedre utfall, men dette er i hovedsak innenfor rammene av de avsetningene vi har gjort i regnskapet og innenfor det som vi så som et mulig utfall.

Selskapet sliter i motbakke, med liten etterspørsel etter riggene og røde tall.

– Vi har kommet til enighet med bankene om en letting av lånebetingelsene frem til 30.06.2018 og jobber nå med obligasjonseierne for å få på plass en tilsvarende avtale med de, sier Moe.

– Hvor mye er 60 millioner for dere nå?

– Som tidligere kommentert er dette i hovedsak innenfor rammen av det som vi hadde satt av i regnskapet og tatt høyde for.

Dobler utbetalingen

For flere av selskapene som var underleverandører under Borgland Dolphin-prosjektet, har den uteblitte betalingen fra BGHT medført store konsekvenser.

Etter selskapet gikk konkurs, er det kommet inn krav i boet på 325 millioner kroner.

Før denne dommen falt, lå kreditorene an til å få 18 prosent dividende. Det vil si at for hver hundrelapp BGHT skyldte dem før konkursen, ville de få igjen 18 kroner.

Med 60 millioner ekstra på bok, og dermed om lag 100 millioner kroner i boet totalt, får de 35 prosent dividende.

Det er relativt sjelden kost i Norge, hvor de fleste eiendelene ofte er pantsatt for å ta opp lån, og det ikke er noe igjen til underleverandørene når bankene har fått sitt.

– Er alle kravene i boet godkjent?

– Det er en prosess som pågår nå. Det meste vil nok bli godkjent, da det er faktiske, utførte arbeider det er snakk om. Så er det et fåtall krav vi vil se nærmere på, sier Haahjem.

Annonse

Kommentarer

Annonse
Annonse