Mer enn 100 milliarder forsvant fra norsk sokkel

Oljeselskapene på norsk sokkel mistet over 100 milliarder kroner i resultat før skatt i fjor. Gassrelaterte selskaper var mest lønnsomme.

OLJE OG ENERGI 19.09.2016 06:02 Av Erlend Frafjord
 

Sysla har gått gjennom regnskapene til de 22 oljeselskapene med inntekter på norsk sokkel i fjor, og sammenlignet med 2014-regnskapene (se tabellen nedenfor).

Dette er hovedfunnene:

  • Samlet resultat før skatt gikk ned fra 194 til 75 milliarder kroner.
  • Samlede driftsinntekter gikk ned fra 430 til 341 milliarder kroner.
  • 17 selskaper opplevde resultatsvikt, mens fem klarte å forbedre resultatet før skatt. Her har vi justert for nedskrivninger.
  • Det ble, samlet sett, foretatt like store nedskrivninger i 2014 som i 2015; rundt 21 milliarder kroner.

– Tilpasningsdyktig sektor

– Tallene er interessante. At inntektene går ned omtrent tilsvarende det kraftige oljeprisfallet, målt i norske kroner, er som forventet. Likevel er det samlede resultatet for bransjen positivt. Det er ikke mange bransjer som hadde klart positivt driftsresultat med en så betydelig inntektssvikt. Det vitner om en tilpasningsdyktig sektor, sier Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank.

– Og tar man bare tallene for de 10 største selskapene ser det enda bedre ut, legger han til.

Statoil er en dominerende aktør på norsk sokkel, og dermed blir Statoils regnskapstall tunge i en slik bransjemessig oversikt. Slik sett kompliserer det bildet at Statoil ikke leverer eget regnskap for norsk sokkel.

Vi har valgt å bruke tallene som selskapet oppgir i årsberetningen for segmentet «Utvikling og produksjon i Norge» som utgjør Statoils oppstrømsaktiviteter på norsk sokkel. Tallene som fremkommer der er før interne elimineringer i konsernet, og kan derfor ikke direkte sammenlignes med driftsinntektene til de andre selskapene i tabellen.

De gir likevel en god pekepinn på selskapets inntektsutvikling på norsk sokkel fra 2014 til i fjor.

(Artikkelen fortsetter under tabellen. Klikk på tabellen for å kunne lese tallene bedre).

Untitled_infographic

 

 

Blant de store selskapene på norsk sokkel er det Norske Shell som har klart seg best gjennom oljeprisnedgangen. Det var to hovedårsaker til at selskapet bare fikk en marginal resultatnedgang; de fleste inntektene er i utenlandsk valuta, noe som var gunstig i en periode hvor det norske kronen svekket seg.

Dessuten har Shell mesteparten av inntektene fra salg av gass, hvor prisene ikke falt like mye som olje.

Gassprisen holdt seg

Gass er for øvrig nøkkelordet når vi ser på de mest lønnsomme selskapene på norsk sokkel.

Her har vi regnet ut driftsresultatet før avskrivninger, nedskrivninger og skatt (EBITDA), og målt denne i prosent av driftsinntektene. EBITDA-marginen gir et godt mål på hvor stor kontantstrøm selskapene har klart å skape for hver inntjent krone (se grafen under).

Selskapene fra andre- til fjerdeplass – Dong, Engie og Pgnig – var også blant de fem mest lønnsomme i 2014.

– Disse selskapene har alle store felt – henholdsvis Ormen Lange, Gjøa og Skarv – som alle har vært i produksjon i noen år. Fallet i gassprisen målt  i norske kroner var dessuten minimal fra 2014 til 2015. En økning i produksjonen på fem prosent fra 2014 til 2015 kompenseres også for bortfallet, sier Tore Guldbrandsøy i Rystad Energy i en kommentar til lønnsomhetsgrafen.

Det norske topper

Det norske som troner øverst på lønnsomhetsskalaen, har posisjonert seg gjennom flere oppkjøp de siste årene.

Selskapet nyter nå godt av en produksjonsbase med høye marginer, hvor Alvheim er lokomotivet sammen med Ivar Aasen.

Det norske overtok Alvheim gjennom oppkjøpet av Marathon i 2014. Selskapet skal nå fusjonere med BP Norge, og har uttalt at de er rigget for ytterligere oppkjøp framover.

(Artikkelen fortsetter under grafen)

Mest_lønnsomme-ny

 

Når oljeprisen legger seg på et lavere nivå over tid – noe som gir mindre forventet inntjening framover – plikter selskapene å skrive ned verdien av eiendelene i balansen. Dette påvirker det regnskapsmessige resultatet tilsvarende i negativ retning.

Den kraftige resultatnedgangen for oljebransjen i Norge fra 2014 til 2015 kan likevel ikke forklares med nedskrivninger.

De 22 selskapene på lista foretok nemlig til sammen like store nedskrivninger i 2014 som i fjor – rundt 21 milliarder kroner.

BP Norge skrev ned tidlig

For noen enkeltselskaper er nedskrivninger likevel en viktig forklaring på store resultatsvingninger.

Verd å nevne her er BP Norge som valgte å skrive ned balansen med 7,1 milliarder kroner allerede i 2014, men ikke noe i fjor. Dette er forklaringen på at selskapet bedret resultatet mye.

Også Lundin skrev vesentlig mer ned i 2014 enn i fjor. Her var differansen rundt 2,2 milliarder kroner.

I motsatt retning; Eni Norge foretok nedskrivninger på 6,6 milliarder kroner i 2015, men null i 2014.

10_største-ny1